بخش های راهبردی

بخشهای راهبردی انجمن به صورت زیر تعریف شده اند. برنامه ریزی و کنترل امور انجمن در چارچوب این بخشها انجام می شوند:

  • پذیرش و آزمون
  • آموزش و کارآموزی
  • انتشارات
  • مجله حسابدار
  • سمینارها
  • پژوهش
  • روابط عمومی
  • وبگاه

 

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۲۶ ۲۹ ۹۰ ۸۸
۲۰ ۵۹ ۹۰ ۸۸
۶۷ ۳۹ ۸۹ ۸۸
ads@iica.ir