کارگروه ها

طبق اساسنامه، شورای عالی انجمن می تواند در راستای پیشبرد اهداف انجمن اقدام به تشکیل و راه اندازی کارگروه های تخصصی کند. کارگروه های انجمن که بدین منظور تشکیل و راه اندازی شده اند عبارتند از:

  • کارگروه پذیرش و آزمون اعضای انجمن
  • کارگروه پذیرش و آزمون حسابداران مستقل
  • کارگروه آموزش و کارآموزی
  • کارگروه تحقیقات امور حسابداری و حسابرسی
  • کارگروه تحقیقات قوانین مرتبط با کار حرفه ای
  • کارگروه روابط عمومی و انتشارات
  • کارگروه روابط بین الملل
  • کارگروه نظارت بر کار حرفه ای اعضا
  • کارگروه رسیدگی به شکایات از اعضا
  • کارگروه انضباطی و رفتار حرفه ای

 

 

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۲۶ ۲۹ ۹۰ ۸۸
۲۰ ۵۹ ۹۰ ۸۸
۶۷ ۳۹ ۸۹ ۸۸
ads@iica.ir