خبره | مؤسسه حسابرسی خبره

عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

داود خمارلو (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)
نعمت اله علیخانیراد (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)
سیاوش سهیلی (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)

خدمات:

  • حسابرسی عملیاتی
  • حسابرسی مالیاتی
  • بازرس قانونی
  • ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم‏ های مالی

 

تلفن: 21- 88804519
فاکس: 88902340
نشانی: خیابان ولیعصر، کوی پزشک پور (شمال فروشگاه قدس)، شماره 24
کدپستی: 15948

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۲۶ ۲۹ ۹۰ ۸۸
۲۰ ۵۹ ۹۰ ۸۸
۶۷ ۳۹ ۸۹ ۸۸
ads@iica.ir