عضو انجمن حسابداران خبره ایران
عضو جامعه حسابداران رسمی ایران

داود خمارلو (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)
نعمت اله علیخانیراد (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)
سیاوش سهیلی (حسابدار مستقل، حسابدار رسمی)

خدمات:

  • حسابرسی عملیاتی
  • حسابرسی مالیاتی
  • بازرس قانونی
  • ارائه خدمات مشاوره ای و طراحی سیستم‏ های مالی

 

تلفن: 21- 88804519
فاکس: 88902340
نشانی: خیابان ولیعصر، کوی پزشک پور (شمال فروشگاه قدس)، شماره 24
کدپستی: 15948

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۲۶ ۲۹ ۹۰ ۸۸
۲۰ ۵۹ ۹۰ ۸۸
۶۷ ۳۹ ۸۹ ۸۸
ads@iica.ir