مراسم ترحیم آن مرحوم روز چهارشنبه، 7 تیر 1396، از ساعت 16 تا 17:30 در مسجد خوزستانی ها (ولیعصر) واقع در خیابان خالد اسلامبولی (وزراء)، جنب پارک ساعی برگزار خواهد شد (دریافت اعلامیه ترحیم).

 

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر