آگهی ترحیم عموی محترم جناب آقای فرج آجری، عضو گرانمایه انجمن حسابداران خبره ایران
 

مراسم خاکسپاری آن مرحوم مغفور - حاج قلی آجری - ساعت ۱۰.۳۰ صبح یکشنبه ۱۸ شهریورماه در وادی رحمت تبریز انجام خواهد شد. همچنین، به همین مناسبت مراسم ترحیمی نیز ساعت ۱۷.۳۰ لغایت ۱۹.۳۰ همان روز در مسجد مصطفی (ص) واقع در منجم ایستگاه ناصر برگزار خواهد شد. حضور دوستان و آشنایان موجبات تسلی خاطر بازماندگان را فراهم خواهد آورد.

 
سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر