مراسم تشییع پیکر آن زنده‌یاد روز شنبه، 31 شهریور 1397، ساعت 9 صبح از خیابان سهروردی، پس از خیابان شهید بهشتی (عباس آباد)، کوچه نقدی انجام خواهد شد. به همین مناسبت، مراسم ترحیمی نیز در روز دوشنبه 2 مهر 1397 از ساعت 16:30 الی 18:00 در مسجدالرضا واقع در خیابان سهروردی، خیابان خرمشهر، خیابان شهید عشقیار، میدان نیلوفر برگزار خواهد شد. امید است، حضور اعضای گرانمایه انجمن و  دیگر همکاران محترم موجبات تسلی خاطر بازماندگان آن زنده‌یاد را فراهم آورد.

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر