مجلس ختم آن مرحوم مغفور در روز جمعه، 27 اریبهشت 1398، از ساعت 18:00 تا 19:30 در مسجدالنبی واقع در تهران، انتهای خیابان کارگر شمالی (امیر آباد) روبروی کوی دانشگاه تهران، بین خیابانهای شانزدهم و هفدهم برگزار می‌شود | دریافت تصویر آگهی ترحیم | .

 

امید است، حضور دوستان و همکاران محترم، موجبات تسلی خاطر بازماندگان آن مرحومه مغفوره را فراهم آورد.

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر