سی و هفتمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران: اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در عرصه عمل
«محورها و فرآیند اصلاح قانون مالیات‎های مستقیم»، سعید توتونچی ملکی، مدير گروه ماليه عمومي و عضو هیات علمی رسمی مرکز پژوهشهای مجلس


سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر