سی و هفتمین همایش انجمن حسابداران خبره ایران: اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم در عرصه عمل
«محورها و فرآیند اصلاح قانون مالیات‎های مستقیم»، سعید توتونچی ملکی، مدير گروه ماليه عمومي و عضو هیات علمی رسمی مرکز پژوهشهای مجلس


سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۲۶ ۲۹ ۹۰ ۸۸
۲۰ ۵۹ ۹۰ ۸۸
۶۷ ۳۹ ۸۹ ۸۸
ads@iica.ir