در دهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 16 تیر 1393 در محل انجمن برگزار شد، آقایان علی اصغر محمودزاده و حمیدرضا ارجمندی که توسط فرزام زمانی، رئیس کمیته آموزش و کارآموزی، معرفی شده بودند به عنوان اعضای این کمیته منصوب شدند.

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر