آیین نامه نیروی انسانی انجمن تدوین خواهد شد

در شانزدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 14 مهر 1393 در محل انجمن برگزار شد، در راستای اجرای بند (خ) ماده 34 اساسنامه‎ی انجمن حسابداران خبره‎ی ایران (مصوب 23 تیر 1393) مقرر شد پیش نویس آیین‎نامه نیروی انسانی توسط محسن قاسمی (دبیرکل) تدوین و برای بررسی و تصویب به جلسه آینده شورای عالی ارائه شود.

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۲۶ ۲۹ ۹۰ ۸۸
۲۰ ۵۹ ۹۰ ۸۸
۶۷ ۳۹ ۸۹ ۸۸
ads@iica.ir