در پی صدور «فراخوان ثبتنام در آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396» و آغاز ثبت‎نام داوطلبان شرکت در این آزمون، امور اعضای انجمن فهرستی از پرسشهای متداول که طی روزهای گذشته از سوی داوطلبان مطرح شده است را به همراه پاسخ‎های مربوط جهت اطلاع دیگر اعضای گرانمایه انجمن منتشر کرد. متن کامل این پرسش‎های متداول (FAQs) که پاسخ به آنها با استناد به اساسنامه، آییننامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره، فراخوان ثبتنام در آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396، و مصاحبه اخیر دبیرکل انجمن در این درباره تهیه شده است به شرح زیر است:

 

پرسش‎های متداول درباره پذیرش عضویت خبره

 

چه کسانی می‎توانند به «عضویت خبره» در انجمن پذیرفته شوند؟

طبق ماده (8) اساسنامه، "اعضاي عادي انجمن پس از حداقل دو سال عضويت و احراز شرايطي شامل قبولي در آزمون تخصصي، کسب تجربه‏ کاري، و گذراندن دوره‎هاي آموزشي که ضوابط آن توسط ‏‏شوراي‏ عالي تعيين خواهد شد ميتوانند به عنوان "عضو خبره" در يک يا چند شاخه‏ تخصصي شناخته شوند."

 

عضویت خبره در چه شاخه‎های تخصصی انجام می‎شود؟

طبق «آییننامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» (مصوب 28 فروردین 1396، شورای عالی) در حال حاضر امکان عضویت خبره در سه شاخه تخصصی حسابدار مالی خبره، حسابدار مدیریت خبره و حسابدر مستقل خبره پیش بینی شده است.

 

پذیرش عضویت خبره در شاخههای تخصصی «حسابدار مالی خبره»، «حسابدار مدیریت خبره» و «حسابدر مستقل خبره» از چه زمانی آغاز خواهد شد؟

با توجه به پیشینه آموزشی انجمن و مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) در زمینه حسابداری مدیریت، مقرر شده است، از بین این سه شاخه تخصصی، ابتدا مقدمات پذیرش در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره» فراهم شود. در همین راستا، به استناد مصوبه جلسه مورخ 2 مرداد 1396 شورای عالی و مصوبه جلسه مورخ 4 مرداد 1396 هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره، در روز یکشنبه، 8 مرداد 1396 «فراخوان ثبتنام در آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396» صادر شد. بدیهی است، در جلسات آینده شورای عالی به مرور پیگیریهای لازم برای عملیاتی کردن پذیرش عضویت خبره در دو شاخه تخصصی «حسابدار مالی خبره» و «حسابدار مستقل خبره» نیز با همین روشی که برای «حسابدار مدیریت خبره» در حال انجام است، انجام و از طریق وبگاه انجمن و کانال رسمی انجمن در تلگرام اطلاعرسانی خواهد شد.

 

در ارتباط با شرط اوّل عضویت خبره (داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت)، مبداء آغاز عضویت اعضاء در انجمن چه تاریخی است؟

طبق ماده (5) «آییننامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» (مصوب 28 فروردین 1396، شورای عالی)، مبداء آغاز عضویت عادی اعضاء در انجمن تاریخ تصویب عضویت آنان توسط شورای عالی است.

 

در ارتباط با شرط اوّل عضویت خبره (داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت)، داوطلبان در چه تاریخی باید دارای حداقل دو سال سابقه عضویت باشند؟

طبق ماده (5) «آییننامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» (مصوب 28 فروردین 1396، شورای عالی)، اعضای انجمن در تاریخ تسلیم درخواست پذیرش عضویت خبره به دبیرخانه انجمن باید حداقل دارای دو سال سابقه عضویت عادی در انجمن باشند.

 

در ارتباط با شرط اوّل عضویت خبره (داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت)،چه کسانی مجاز به ثبت‎نام در «آزمون جلسهمحور حسابدار مدیریت خبره سال 1396» هستند؟

همان طور که در «فراخوان ثبتنام در آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396» تصریح شده است: با توجه به مهلت ثبتنام در آزمون سال جاری (31 مرداد 1396)، داوطلبانی که درخواست عضویت عادی آنان در جلسات شورای عالی پیش از 31 مرداد 1394 پذیرفته شده است، در صورت داشتن شرایط دیگر، مجاز به ثبتنام در این آزمون شناخته میشوند.

 

شرط «داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت» از سوی چه نهادی تایید می‎شود؟

طبق ماده (3) «آییننامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» (مصوب 28 فروردین 1396، شورای عالی)، شرط «حداقل سابقه عضویت در انجمن» از سوی دبیرخانه انجمن به تایید میرسد.

 

در ارتباط با شرط دوّم عضویت خبره (داشتن سابقه کار حرفهای مرتبط)، مصادیق سابقه کار حرفه‎ای مرتبط با هر یک از شاخه‎های تخصصی عضویت خبره چیست؟

در ماده (6) «آییننامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» (مصوب 28 فروردین 1396، شورای عالی) مصادیق کار حرفهای مرتبط با هر یک از شاخههای تخصصی در سه بند جداگانه تعریف شده است.

 

شرط «سابقه کار حرفهای مرتبط» از سوی چه نهادی تایید می‎شود؟

طبق ماده (3) «آییننامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» (مصوب 28 فروردین 1396، شورای عالی)، شروط «سابقه کار حرفهای مرتبط» و «قبولی در آزمون تخصصی» از سوی یکی از هیئتهای تشخیص صلاحیت مربوطه به تایید میرسند.

 

در ارتباط با شرط سوّم عضویت خبره (قبولی در آزمون تخصصی)، آزمون‎های تخصصی مرتبط با هر یک از شاخههای تخصصی عضویت خبره به چه روشی انجام می‎شوند؟

طبق ماده (7) «آییننامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» (مصوب 28 فروردین 1396، شورای عالی)، عضو متقاضی واجد شرایط میتواند آزمون تخصصی احراز عضویت خبره در هر یک از شاخههای تخصصی را به یکی از دو روش زیر بگذراند:

1. آزمون جلسهمحور

2. آزمون دورهمحور

 

منظور از «آزمون جلسهمحور» چیست؟

طبق ماده (8) «آییننامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» (مصوب 28 فروردین 1396، شورای عالی)، آزمون جلسهمحور به صورت کتبی، متحدالشکل، و طی یک جلسه برگزار میشود. این نوع آزمون در هر یک شاخههای تخصصی حداقل یک بار در طول هر سال شمسی توسط انجمن برگزار میشود. برگزاری نوبتهای بیشتر آزمون جلسهمحور در هر یک از شاخههای تخصصی، با پیشنهاد هیئت تشخیص صلاحیت مربوطه و تصویب شورای عالی، بلامانع است.

 

«آزمون جلسهمحور حسابدار مدیریت خبره سال 1396» چه تاریخی برگزار خواهد شد؟

هفته نخست آذر 1396. محل، تاریخ و ساعت برگزاری آزمون، در قالب اطلاعیه ثانویه، حداقل دو هفته قبل از برگزاری جلسه آزمون از طریق وبگاه انجمن و کانال رسمی انجمن در تلگرام به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

 

آزمونهای جلسهمحور «حسابدار مالی خبره» و «حسابدار مستقل خبره» چه زمانی برگزار خواهند شد؟

در جلسات آینده شورای عالی به مرور پیگیریهای لازم برای عملیاتی کردن پذیرش عضویت خبره در دو شاخه تخصصی «حسابدار مالی خبره» و «حسابدار مستقل خبره» نیز با همین روشی که برای «حسابدار مدیریت خبره» در حال انجام است، انجام و از طریق وبگاه انجمن و کانال رسمی انجمن در تلگرام به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

 

مواد «آزمون جلسه‎محور حسابدار مدیریت خبره سال 1396» چیست؟

طبق مصوبه جلسه مورخ 4 مرداد 1396 هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره، مواد آزمون جلسه‎محور حسابدار مدیریت خبره سال ۱۳۹۶ به شرح زیر تعیین شده است:

  • الف) حسابداری مدیریت: کلّیات (15 سؤال)
  • ب) حسابداری مدیریت: ارزیابی عملکرد (35 سؤال)
  • پ) حسابداری مدیریت: تصمیمگیری (35 سؤال)
  • ت) برنامهریزی استراتژیک (15 سؤال)

 

منابع آموزشی «آزمون جلسهمحور حسابدار مدیریت خبره سال 1396» کدامند؟

داوطلبان واجد شرایط شرکت در این آزمون جلسهمحور میتوانند به منظور کسب آمادگی از منابع فارسی زیر استفاده کنند:

  • حسابداری مدیریت: کلیات، مجید میراسکندری، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران با همکاری انتشارات کیومرث
  • حسابداری مدیریت: ارزیابی عملکرد، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران با همکاری انتشارات کیومرث
  • حسابداری مدیریت: تصمیمگیری، انتشارات انجمن حسابداران خبره ایران با همکاری انتشارات کیومرث
  • دستنامه برنامهریزی استراتژیک، محمّد اعرابی، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی

 

آستانه قبولی داوطلب در هر یک از مواد «آزمون جلسهمحور حسابدار مدیریت خبره سال 1396» چقدر است؟

طبق مصوبه جلسه مورخ 4 مرداد 1396 هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره، آستانه قبولی داوطلب در هر یک از مواد آزمون جلسهمحور حسابدار مدیریت خبره سال 1396 کسب حداقل 60 درصد نمره از هر یک از مواد آزمون است.

 

آیا امکان قبولی مشروط در یک یا چند ماده «آزمون جلسهمحور حسابدار مدیریت خبره سال 1396» وجود دارد؟

طبق مصوبه جلسه مورخ 4 مرداد 1396 هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره، چنانچه داوطلب حداقل نمره قبولی یکی از مواد آزمون را دریافت کند، میتواند در آزمون سال آینده فقط سؤالات مواد دیگر آزمون را پاسخ دهد.

 

آیا به پاسخ نادرست سوالات «آزمون جلسهمحور حسابدار مدیریت خبره سال 1396» نمره منفی (کاهنده) تعلق می‎گیرد؟

بله. هر پاسخ درست یک (1) نمره و هر پاسخ نادرست یکسوم نمره منفی (کاهنده) خواهد داشت.

 

فهرست متقاضیان واجد شرایط شرکت «آزمون جلسهمحور حسابدار مدیریت خبره سال 1396» چه زمانی اعلام خواهد شد؟

پس از بررسی مدارک ارسالی داوطلبان، توسط دبیرخانه انجمن و هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره، فهرست متقاضیان واجد شرایط شرکت آزمون حداکثر تا 31 شهریور 1396 از طریق وبگاه انجمن و کانال رسمی انجمن در تلگرام به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

 

محل، تاریخ و ساعت توزیع کارت ورود به جلسه «آزمون جلسهمحور حسابدار مدیریت خبره سال 1396» چه زمانی اعلام خواهد شد؟

حداقل دو هفته قبل از برگزاری جلسه آزمون از طریق وبگاه انجمن و کانال رسمی انجمن در تلگرام به اطلاع داوطلبان خواهد رسید.

 

آیا دوره آموزشی به منظور آمادگی داوطلبان واجد شرایط برای شرکت در «آزمون جلسهمحور حسابدار مدیریت خبره سال 1396» برنامه‎ریزی شده است؟

بله. این دوره ظرف هفته‎های آینده توسط مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) برگزار خواهد شد. اطلاعات تکمیلی در این ارتباط از طریق وبگاه انجمن، کانال رسمی انجمن در تلگرام، وبگاه PACT، و کانال رسمی PACTدر تلگرام اطلاع‎رسانی خواهد شد.

 

منظور از «آزمون دورهمحور» چیست؟

طبق ماده (8) «آییننامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» (مصوب 28 فروردین 1396، شورای عالی)، آزمونهای دورهمحور مربوط به هر یک از شاخههای تخصصی از طریق برگزاری دورههای آموزشی بلندمدت حرفهای مورد تایید هیئت تشخیص صلاحیت مربوطه در مراکز آموزش حرفهای تحت کنترل انجمن برگزار میشود.

 

مراکز آموزش حرفهای تحت کنترل انجمن کدامند؟

طبق بند (9) ماده (1) «آییننامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» (مصوب 28 فروردین 1396، شورای عالی)، مرکز آموزش حرفهای تحت کنترل انجمن، شامل «مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)» و هر مرکز آموزش حرفهای دیگری است که در آینده، به منظور برگزاری دورههای آموزش حرفهای، در قالب یک شخصیت حقوقی جداگانه تحت کنترل انجمن یا یکی از ادارات زیرمجموعه انجمن، در تهران یا شهرهای دیگر کشور راهاندازی شود.

 

دورههای آموزشی بلندمدت حرفهای مورد تایید هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره به عنوان آزمون دوره‎محور کدامند؟

طبق ماده (12) «آییننامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» (مصوب 28 فروردین 1396، شورای عالی)، سرفصلها و حداقل ساعتهای آموزشی دروس آزمون دورهمحور هر یک از شاخههای تخصصی و آستانههای قبولی هر یک از دروس توسط هیئت تشخیص صلاحیت مربوطه تعیین میشود، و جهت طراحی و فراهم آوردن مقدمات برگزاری دورههای آموزشی مربوطه، به مراکز آموزش حرفهای تحت کنترل انجمن ابلاغ میشوند.

 

طبق ماده (16) این آیین‎نامه، دانشآموختگان دورههای آموزشی بلندمدت مربوط به هر یک از شاخههای تخصصی که پیش از تاریخ تصویب این آییننامه در مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) برگزار شدهاند، در صورت تایید این دورهها از سوی هیئت تشخیص صلاحیت مربوطه، و در صورت داشتن شروط اولیه دیگر، میتوانند مراتب درخواست خود برای عضویت خبره در شاخه تخصصی مربوطه را به صورت کتبی به دبیرخانه انجمن ارسال کنند. زمانبندی و چگونگی بررسی این درخواستها مشمول ضوابط مقرر در ماده (15) آیین‎نامه است.

 

در این ارتباط، با توجه به آغاز پذیرش عضویت خبره در شاخه تخصصی حسابدار مدیریت خبره، طبق برنامه مقرر شده است هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران خبره طی هفته‎های آینده (پیش از 31 مرداد 1396) دورههای آموزشی بلندمدت مورد تایید به عنوان «آزمون دورهمحور» عضویت خبره در شاخه تخصصی حسابدار مدیریت خبره را اعلام کند. پس از اعلام این دورهها، مراحل درخواست عضویت خبره اعضایی که دوره‎های مذکور را گذرانده‎اند (یا در آینده خواهند گذراند) طی اطلاعیه جداگانهای از سوی دبیرخانه انجمن اطلاعرسانی خواهد شد. به عبارت دیگر، این اعضاء در صورت داشتن دو شرط دیگر (حداقل سابقه عضویت در انجمن و داشتن سابقه کار حرفهای مرتبط) نیاز به شرکت در آزمون جلسهمحور آذر 1396 ندارند.

 

از این رو، اعضایی که طی سالهای گذشته در یکی از دورههای بلندمدت حسابداری مدیریت برگزارشده در مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) شرکت کردهاند و موفق به گذراندن دروس مختلف این دورهها با کسب حداقل 60 درصد نمره در هر درس شدهاند، میتوانند مدارک مورد نیاز برای ثبتنام در آزمون جلسهمحور حسابدار مدیریت خبره سال 1396 را آماده کنند ولی فعلاً از ارسال آنها به دبیرخانه انجمن دست نگه دارند، و پس از اعلام دوره‎های مورد تایید هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره نسبت به اقدام مقتضی مبادرت کنند.

 

آیا اعضایی که همزمان عضو یک انجمن حرفهای معتبر حسابداران مدیریت (مانند، انجمن حسابداران مدیریت خبره، CIMA) هستند نیز ملزم به گذراندن آزمون تخصصی هستند؟

طبق ماده (23) «آییننامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» (مصوب 28 فروردین 1396، شورای عالی)، آن گروه از اعضای انجمن که همزمان عضو یکی از انجمنهای حرفهای معتبر بینالمللی نیز هستند، در صورت تایید اعتبار و مرتبط بودن این عضویت از سوی هیئت تشخیص صلاحیت مربوطه، و در صورت داشتن شروط اولیه دیگر، میتوانند مراتب درخواست خود برای عضویت خبره در شاخه تخصصی مربوطه را به صورت کتبی به دبیرخانه انجمن ارسال کنند. زمانبندی و چگونگی بررسی این درخواستها مشمول ضوابط مقرر در ماده (15) است.

 

در ارتباط با عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره» عضویت در کدام انجمن‎های بین‎المللی «معتبر» و «مربوط» تلقی می‎شوند؟

با توجه به آغاز پذیرش عضویت خبره در شاخه تخصصی حسابدار مدیریت خبره، طبق برنامه مقرر شده است هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران خبره طی هفتههای آینده (پیش از 31 مرداد 1396) انجمنهای بینالمللی «معتبر» و «مربوط» با شاخه تخصصی حسابدار مدیریت خبره را اعلام کند. پس از اعلام این انجمن‎ها، مراحل درخواست عضویت خبره اعضایی که همزمان عضو انجمن‎های مذکور هستند (یا در آینده خواهند بود) طی اطلاعیه جداگانهای از سوی دبیرخانه انجمن اطلاعرسانی خواهد شد.

 

 

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر