اولین دوره آمادگی آزمون حسابدار مدیریت خبره، نیمه نخست شهریور 1396، توسط مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) برگزار خواهد شد

 

پیرو انتشار «فراخوان ثبتنام در آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396» از سوی انجمن حسابداران خبره ایران، مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) نیز ثبت‎نام برای اولین دوره آمادگی آزمون حسابدار مدیریت خبره را آغاز کرد. مهلت ثبت‎نام در دوره مذکور تا 30 مرداد 1396، و تاریخ آغاز برگزاری کلاس‎های این دوره نیز از نیمه نخست شهریور 1396 اعلام شده است.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، دبیرخانه انجمن، یکشنبه هفته گذشته، 8 مرداد 1396، در اجرای ماده «8» اساسنامه (مصوب 23 تیر 1393، مجمع عمومی فوقالعاده اعضاء) و مفاد «آییننامه چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» (مصوب 28 فروردین 1396، شورای عالی) و با استناد به مصوبه جلسه مورخ 2 مرداد 1396 شورای عالی و مصوبه جلسه مورخ 4 مرداد 1396 هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره، با انتشار فراخوان ثبتنام در آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396، از داوطلبان واجد شرایط برای شرکت در «آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396» دعوت بهعمل آورد.

 

در همین ارتباط، عصرگاه امروز (یکشنبه) مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) نیز به منظور کمک به اعضای داوطلب انجمن، ثبتنام اولین دوره آمادگی آزمون حسابدار مدیریت خبره را آغاز کرد. مطابق بروشور دوره مذکور (به شرح زیر)، مهلت ثبتنام در این دوره تا 30 مرداد 1396، و تاریخ آغاز برگزاری کلاس‎های آن از نیمه نخست شهریور 1396 اعلام شده است.

 

اولین دوره آمادگی آزمون حسابدار مدیریت خبره، نیمه نخست شهریور 1396، توسط مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) برگزار خواهد شد

 

اخبار مرتبط:

 
سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر