اخبار انجمن

در سیزدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 3 شهریور 1393 در محل انجمن برگزار شد، پس از شنیدن گزارش محسن قاسمی (دبیرکل) در ارتباط با ضوابط موردنیاز برای اجرای اساسنامه انجمن (مصوب 23 تیر 1393) مسئولیت تنظیم پیش نویس این ضوابط برای طرح و بررسی و تصویب در جلسات آینده شورای عالی به شرح زیر واگذار شد:
 

در دوازدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 20 مرداد 1393 در محل انجمن برگزار شد، مصوبات جلسه مورخ 12 مرداد 1393 کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل مبنی بر اعطای عنوان "حسابدار مستقل" به آقایان محمدعلی نجفیان، و حسین قربانی به تایید شورای عالی رسید.

در دوازدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 20 مرداد 1393 در محل انجمن برگزار شد، در ارتباط با کمیته‎های انجمن مقرر شد منشور مورد نیاز برای هر یک از کمیته‎ها توسط عضو رابط شورای عالی تنظیم و برای تصویب نهایی به جلسه آینده ارائه شود.

در دوازدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 20 مرداد 1393 در محل انجمن برگزار شد، در ارتباط با طرح مطالعاتی "مقایسه تطبیقی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و استانداردهای حسابداری ایران" پس از شنیدن گزارش عباس شجاعی، رئیس کمیته روابط بین الملل، ضوابط انجام این طرح مطالعاتی مصوب شد.

در دوازدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 20 مرداد 1393 در محل انجمن برگزار شد، پس از شنیدن گزارش اعضای شورای عالی از اقدامات انجام شده برای بازسازماندهی کمیته های انجمن مقرر گزارش اقدامات انجام شده در هر کمیته توسط عضو رابط شورای عالی تنظیم و به نحو مقتضی از راه تارنمای انجمن و مجله حسابدار برای اطلاع اعضا و عموم منتشر شود.

در یازدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز شنبه 4 مرداد 1393 در محل انجمن برگزار شد، پس از شنیدن گزارش محسن قاسمی (دبیرکل) از برگزاری "مجمع عمومی فوق العاده اعضا" (نوبت سوم) و "جشن چهل سالگی" انجمن، ضمن تقدیر اعضای شورای عالی از تلاشهای بی وقفه کارکنان دبیرخانه در برگزاری باشکوه این دو رویداد مقرر شد پس از دریافت کمکهای نقدی موسسات حسابرسی پشتیبان مالی جشن چهل سالگی پاداش مقتضی به کارکنان دبیرخانه پرداخت شود.

در یازدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز شنبه 4 مرداد 1393 در محل انجمن برگزار شد، در ارتباط با کنگره جهانی حسابداران (13-10 نوامبر 2014، رم) مقرر شد آقایان ابوالقاسم فخاریان (رئیس شورای عالی)، عباس شجاعی (رئیس کمیته روابط بین الملل)، و محسن قاسمی (دبیرکل) به عنوان نمایندگان انجمن در این کنگره شرکت کنند.

در یازدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز شنبه 4 مرداد 1393 در محل انجمن برگزار شد، پس از شنیدن گزارش فرزام زمانی از مراحل تدوین سند راهبردی انجمن مقرر شد متن نهایی این سند برای تصویب به جلسه آینده شورای عالی ارائه شود.

در دهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 16 تیر 1393 در محل انجمن برگزار شد، پس از بحث و بررسی، ویرایش نهایی اساسنامه پیشنهادی شورای عالی به مجمع عمومی فوق العاده اعضاء (مورخ 23 تیر 1393) به تایید اعضای شورای عالی رسید.

در دهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 16 تیر 1393 در محل انجمن برگزار شد پس از شنیدن گزارش محسن قاسمی (دبیرکل) در ارتباط با نحوه برگزاری "مجمع عمومی فوق العاده اعضا" و "جشن چهل سالگی" انجمن، بر مبنای بحث و تبادل نظر انجام شده، برنامه نهایی برگزاری این دو رویداد به تصویب اعضاء رسید.

در دهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 16 تیر 1393 در محل انجمن برگزار شد، آقایان علی اصغر محمودزاده و حمیدرضا ارجمندی که توسط فرزام زمانی، رئیس کمیته آموزش و کارآموزی، معرفی شده بودند به عنوان اعضای این کمیته منصوب شدند.

در نهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در روز دوشنبه 26 خرداد 1393 در محل انجمن برگزار شد مقرر شد منابع مورد نیاز برای برگزاری "مجمع عمومی فوق العاده اعضا" و "جشن چهل سالگی" انجمن از محل کمکهای اهدایی موسسات حسابرسی داوطلب (بدون ذکر نام آنها) تامین شود.

دوشنبه 26 خرداد 1393 در نهمین جلسه شورای عالی، پس از بحث و بررسی درباره نسخه اولیه ترازنامه و صورت درآمدها و هزینه های شش ماهه منتهی به 29 اسفند 1393 انجمن مقرر شد پس از اعمال اصلاحات مورد نیاز نسخه نهایی به جلسات آینده شورای عالی ارائه شود.

دوشنبه 12 خرداد 1393 در هشتمین جلسه شورای عالی، در ارتباط با طرح مطالعاتی "مقایسه تطبیقی استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی و استانداردهای حسابداری ایران" (برای ارائه به ایفک) مقرر شد پیشنهادنامه انجام این طرح توسط عباس شجاعی رئیس کمیته روابط بین‎الملل، تنظیم و برای تصویب نهایی به شورای عالی ارائه شود.

هشتمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17 روز دوشنبه 12 خرداد 1393 با حضور اکثریت اعضا تشکیل شد. در این جلسه، در ارتباط با تاریخ و چگونگی برگزاری "مجمع عمومی فوق العاده اعضا" (نوبت سوم) و "جشن چهل سالگی" انجمن، پس از ملاحظه‎ی جدول زمانبندی الزامات اساسنامه، مناسبتهای مذهبی، و برنامه بازیهای جام جهانی فوتبال در تیر 1393، با توجه به جمیع جهات، 23 تیر 1393 به عنوان تاریخ برگزاری این دو رویداد تعیین شد.

دوشنبه 12 خرداد 1393 در هشتمین جلسه شورای عالی، مصوبه جلسه مورخ 11 خرداد 1393 کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل، مبنی بر اعطای عنوان حسابدار مستقل به حسین مهربانی، فرشید درویش، علی اصغر عرب احمدی، و غلامرضا شجری تایید شد.

دوشنبه 29 اردیبهشت 1393، در هفتمین جلسه شورای عالی مصوبات جلسه مورخ 28 اردیبهشت 1393 کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل، مبنی بر اعطای عنوان حسابدار مستقل به اصغر پارسایی، سید مسعود حسینی، جعفر نعمتی، محمدرضا نصر اصفهانی، فرامرز نوروزی، مسیح سالاریان تایید شد. همچنین، در این جلسه مصوبات جلسه مورخ 21 اردیبهشت 1393 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن نیز مبنی بر پذیرش عضویت 31 تن از متقاضیان عضویت در انجمن مورد تایید قرار گرفت.

دوشنبه 29 اردیبهشت 1393، در هفتمین جلسه شورای عالی در ارتباط با پیگیری تنظیم پیش‎ نویس نهایی سند راهبردی انجمن مقرر شد گروه کاری مربوطه پس از تشکیل جلسه طی یک ماه آینده پیش ‎نویس نهایی را به دو جلسه آینده شورای عالی ارائه دهند.

دوشنبه 29 اردیبهشت 1393، در هفتمین جلسه شورای عالی مقرر شد در راستای راهبری اثربخش ‎تر امور اجرایی انجمن گزارشهای مالی و عملکردی شش ماهه توسط محسن قاسمی (دبیرکل) تنظیم و به شورای عالی ارائه شود.

دوشنبه 29 اردیبهشت 1393، در هفتمین جلسه شورای عالی مقرر شد، با توجه به دعوتنامه کتبی مورخ 28 اردیبهشت 1393 رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار، شهریار دیلم صالحی به عنوان نماینده انجمن در نشست هم‎ اندیشی "بررسی راهکارهای توسعه‎ی تعاملات سازمان بورس و اوراق بهادار و انجمن‎های علمی و حرفه‎ای مرتبط با بازار سرمایه" (30 اردیبهشت 1393، ساعت 11، سازمان بورس و اوراق بهادار) شرکت کند و گزارش این نشست را به جلسه آینده شورای عالی ارائه دهد. 

دوشنبه 29 اردیبهشت 1393، در هفتمین جلسه شورای عالی مقرر شد پیش‎ نویس احکام انتصاب اعضای کمیته‎ های انجمن توسط محسن قاسمی (دبیرکل) تنظیم و پس از تایید ابوالقاسم فخاریان (رئیس شورای عالی) با امضای هر یک از روسای کمیته ‎ها صادر شود.
 

دوشنبه 15 اردیبهشت 1393، در ششمین جلسه شورای عالی پس از تعیین اعضای رابط کمیته‎ ها مقرر شد اهداف، وظایف، و برنامه های هر یک از کمیته‎ ها توسط عضو رابط تدوین و برای تصویب نهایی در جلسات آینده شورای عالی ارائه شود. همچنین، مقرر شد اعضای پیشنهادی هر یک از کمیته‎ ها توسط عضو رابط پیشنهاد و برای تصویب نهایی در جلسات آینده شورای عالی معرفی شوند.

دوشنبه 15 اردیبهشت 1393، در ششمین جلسه شورای عالی در ارتباط با برگزاری سمینار سراسری "تحولات پیش روی حرفه حسابداری و مالی در دوره گذار به محیط کسب و کار بین المللی" (10 اردیبهشت 1393، پژوهشگاه صنعت نفت) پس از شنیدن گزارش ابوالقاسم فخاریان رئیس شورای عالی، فرزام زمانی دبیر علمی، و محسن قاسمی دبیر اجرایی و ملاحظه نتایج ارزیابی‎ های شرکت ‎کنندگان در سمینار که حاکی از رضایت اکثریت آنان بود ضمن تقدیر از برگزارکنندگان، مقرر شد در کمیته سمینارها تمهیدات ویژه‎ ای برای هر چه با کیفیت تر برگزار شدن سمینار آینده (هفتمین سمینار سراسری حسابداری مدیریت، شهریور 1393) اندیشیده شود.

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر