سازمان امور مالیاتی کشور با صدور بخشنامهای فهرست نهادهای انقلاب اسلامی مشمول معافیت بند (هـ) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم را اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، سازمان امور مالیاتی کشور طی بخشنامه شماره 75 – 94 – 200 مورخ 29 مهر 1394 فهرست نهادهای انقلاب اسلامی مشمول معافیت بند (هـ) ماده 139 قانون مالیاتهای مستقیم را اعلام کرد.
 
مطابق این بخشنامه، به موجب بند (هـ) ماده 139 قانون مالياتهاي مستقيم، کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غير نقدي نهادهاي انقلاب اسلامي از پرداخت ماليات معاف است. از آن جا که تشخيص نهادهاي انقلاب اسلامي با هيئت وزيران است، و مطابق نامه شماره 81430 – 2141 مورخ 23 شهریور 1394 دبير هيات دولت فهرست نهادهاي انقلاب اسلامي موضوع تصويبنامه شماره 116462/ت 255 مورخ 6 تیر 1368 هيات وزيران از تاريخ صدور تاکنون تغييراتي نداشته است، لذا فهرست مذکور به شرح زيرکماکان به قوت خود باقي است. ضمناً هر گونه تغيير در فهرست مذکور منوط به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات محترم وزيران خواهد بود.
 
1. دفتر تبليغات قم
2. سازمان تبليغات اسلامي
3. شوراي عالي انقلاب فرهنگي
4. جهاد دانشگاهی
5. بنياد شهيد انقلاب اسلامي
6. کميته امداد امام خميني
7. بنياد پانزده خرداد
8. بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي (به موجب مصوبه شماره 2079-7/ت /1035 مورخ 12 اسفند 1368 هيات وزيران، بنياد جانبازان انقلاب اسلامي درتصويبنامههاي هيات وزيران به عبارت بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي اصلاح شده است)
9. بنياد مسکن انقلاباسلامي
 
علاقهمندان می‎توانند پیوست‎های مربوط به این بخشنامه را از وبگاه سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی زیر دریافت کنند:
 
سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر