وزارت امور اقتصادی و دارایی؛ با انتشار سه داده‎نما (اینفوگراف)، منتخبی از عملکرد این وزارتخانه و سازمان‎های تابعه آن در دو سال نخست فعالیت دولت یازدهم و مهمترین برنامه ها و اهداف راهبردی این وزارتخانه و سازمان‎های تابعه آن در دو سال باقی مانده فعالیت دولت یازدهم را اعلام کرد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در دادهنمای (اینفوگراف) «مهمترین برنامه ها و اهداف راهبردی وزارت امور اقتصادی و دارایی طی دو سال باقی مانده فعالیت دولت یازدهم» که در بخش نمایشگاه مجازی عملکرد این وزارتخانه منتشر شده است، «پیاده سازی استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی» (IFRS) به عنوان یکی از سی برنامه و هدف راهبردی مهم وزارت امور اقتصادی و دارایی در دوسال باقی مانده فعالیت دولت یازدهم اعلام شده است.
 
سه داده‎نمای یادشده در وبگاه وزارت امور اقتصادی و دارایی (نمایشگاه مجازی عملکرد) به نشانی زیر در دسترس علاقهمندان است: