«راهنمای بهکارگیری استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی (8): قسمتهای عملیاتی» در قالب نشریه شماره (211) سازمان حسابرسی منتشر شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، چاپ نخست «راهنمای بهکارگیری استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی (8): قسمتهای عملیاتی»، ترجمه افسانه رفیعی، شهریورماه سال جاری از سوی مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی در قالب نشریه شماره 211 این سازمان منتشر شده است.

 

سایر نشریات مرتبط با IFRS سازمان حسابرسی

مدیریت تدوین استانداردهای سازمان حسابرسی، پیش از این نیز پنج نشریه زیر را در ارتباط با استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی (IFRS) منتشر کرده بود:

  1. «پذیرش استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی برای نخستین بار»، ترجمه و تالیف محمدحسین صفرزاده، نشریه 203، چاپ اول و دوم 1393، در 161 صفحه
  2. «راهنمای بهکارگیری استاندارد بینالمللی گزارشگری مالی (12): مالیات بر درآمد»، ترجمه و تالیف موسی بزرگ اصل، نشریه 204، چاپ اول 1392، چاپ دوم 1393، در 67 صفحه
  3. «راهنمای بهکارگیری استانداردهای بینالمللی گزارشگری مالی: صورتهای مالی تلفیقی»، ترجمه موسی بزرگ اصل، نشریه 207، چاپ اول و دوم 1394، در 63 صفحه
  4. «راهنمای بهکارگیری استانداردهای بینالمللی حسابداری شماره 1 و 7: نحوه ارائه صورتهای مالی»، تالیف محمدحسین صفرزاده، نشریه 208، چاپ اول و دوم 1394، در 200 صفحه
  5. «راهنمای بهکارگیری استانداردهای بینالمللی حسابداری شماره 13: اندازهگیری ارزش منصفانه»، ترجمه و تالیف محمدحسین صفرزاده، نشریه 210، چاپ اول 1395، در 167 صفحه

 

راههای خرید نشریات سازمان حسابرسی

علاقهمندان میتوانند علاوه بر مراجعه حضوری به فروشگاه نشریات سازمان حسابرسی به نشانی تهران، ميدان آرژانتين، بلوار بيهقي، نبش خیابان دوازدهم، این نشریات را میتوانند از طریق «سامانه خرید الکترونیکی» این سازمان نیز به صورت اینترنتی خریداری کنند (فهرست نشریات سازمان حسابرسی).

 

اخبار مرتبط: