طبق مادۀ 8 اساسنامۀ انجمن (مصوب 23 تیر 1393، مجمع عمومی فوق‌العادۀ اعضاء): «اعضاي عادي انجمن پس از حداقل دو سال عضويت و احراز شرايطي شامل قبولي در آزمون تخصصي، کسب تجربۀ‏ کاري، و گذراندن دوره‌هاي آموزشي که ضوابط آن توسط ‏‏شوراي‏ عالي تعيين خواهد شد ميتوانند به عنوان "عضو خبره" در يک يا چند شاخۀ‏ تخصصي (از جمله، حسابدار مالی خبره، حسابدار مدیریت خبره، و حسابدار مستقل خبره) شناخته شوند.»

 

«آییننامۀ چگونگی احراز شرایط عضویت خبره»

انتصاب اعضای هیئتهای تشخیص صلاحیت سه‌گانۀ

در اجرای مادۀ فوق، پس از بحث و بررسی‌های کارشناسانه ابتدا در جلسۀ روز دوشنبه، 28 فروردین 1396، با تصویب «آییننامۀ چگونگی احراز شرایط عضویت خبره» توسط شورای عالی انجمن، ضوابط مورد نیاز برای اعطای سه گواهینامۀ حرفه‌ای «حسابدار مالی خبره»، «حسابدار مدیریت خبره»، و «حسابدار مستقل خبره» تعیین شد. سپس، در جلسۀ روز دوشنبه، 29 خرداد 1396، اعضای هیتهای تشخیص صلاحیت سه‌گانۀ اعطای این عناوین خبرگی به مدت دو سال به شرح زیر منصوب شدند:

  • «هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مالی خبره» (به ترتیب الفبا): حمیدرضا اسدزاده، سیدمحمد باقرآبادی، عبدالرضا تالانه، علی رحمانی، محسن غلامرضایی، مهدی مرادزادهفرد، و ابراهیم نوروزبیگی
  • «هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مدیریت خبره» (به ترتیب الفبا): امیر ابراهیمزاده، غلامحسین دوانی، منصور شمساحمدی، رحمتاله صادقیان، اسفندیار گرشاسبی، علی مصدر، و مجید میراسکندری
  • «هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مستقل خبره» (به ترتیب الفبا): مصطفی باتقوا، یحیی حساس یگانه، هوشنگ خستوئی، غلامرضا سلامی، مهدی سوادلو، مجید شهبازی، و رضا یعقوبی

 

«آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396»

در ادامه، مطابق مباحث انجام‌شده در جلسات بعدی شورای عالی مقرر شد، با توجه به پیشینۀ آموزشی درازمدّت انجمن و مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) (وابسته به انجمن حسابداران خبرۀ ایران) در زمینۀ «حسابداری مدیریت»، نخستین آزمون پذیرش عضویت خبرۀ اعضای واجد شرایط انجمن به منظور اعطای عنوان «حسابدار مدیریت خبره» برنامه‌ریزی و اجراء شود. از این رو، در مردادماه 1396 از سوی دبیرخانه انجمن «فراخوان ثبتنام در آزمون حسابدار مدیریت خبره سال 1396» صادر شد (مهلت ثبتنام: 30 مهر 1396 - تاریخ آزمون: هفته نخست آذرماه 1396).

 

«آزمون حسابدار مالی خبره سال 1396»

به زودی نیز پس از انجام بررسی‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم در «هیئت تشخیص صلاحیت حسابداران مالی خبره» فراخوان ثبتنام در آزمون حسابدار مالی خبره سال 1396 به منظور برگزاری آزمون در بهمن‌ماه 1396 صادر و ثبت‌نام متقاضیان آغاز خواهد شد.

 

اخبار مرتبط: