طبق ماده (۸) اساسنامه شرایط عضویت خبره در انجمن به شرح زیر است:

  • داشتن حداقل دو سال سابقه عضویت عادی در انجمن
  • داشتن سابقه کار حرفه‎ای مرتبط
  • قبولی در آزمون تخصصی

 

مطابق مباحث انجام شده در جلسات شورای عالی مقرر شده است، با توجه به پیشینه آموزشی انجمن و مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) در زمینه «حسابداری مدیریت»، نخستین آزمون پذیرش عضویت خبره اعضای واجد شرایط انجمن مربوط به اعطای عنوان «حسابدار مدیریت خبره» باشد. از این رو، اعضای واجد شرایط انجمن در صورتی که متقاضی عضویت خبره در شاخه تخصصی «حسابدار مدیریت خبره» هستند، می‎توانند به صفحه درخواست عضویت خبره مراجعه کنند.

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر