کارگروه‎های تخصصی انجمن

طبق بند (پ) ماده (34) اساسنامه انجمن (مصوب 23 تیر 1393) شورای عالی انجمن می‎تواند در راستای پیشبرد اهداف انجمن اقدام به تشکیل و راه‎اندازی کارگروه‎های تخصصی کند. طبق بند (ت) همان ماده، تصويب آيين‎نامه‏ چگونگي تشکيل و وظايف کارگروه‏‏‎ها نیز از جمله وظایف و اختیارات شورای عالی انجمن است. در این راستا، شورای عالی انجمن در جلسه مورخ 10 اسفند 1394 اقدام به تصویب «آیین‎نامه چگونگی تشکیل و وظایف کارگروه‎ها» کرد. مطابق ماده (2) این آیین‎نامه، در راستای اجرای بند (پ) ماده (34) اساسنامه کارگروه‎های انجمن به شرح زیر تعیین می‎شود:

  1. پذیرش و آزمون اعضاء
  2. آموزش حرفه‎ای
  3. پژوهش
  4. همایش
  5. انتشارات
  6. روابط عمومی و امور بین‎الملل
  7. قوانین و مقررات و رهنمودها

 

کارگروه پذیرش و آزمون اعضاء

هم اکنون، مصطفی باتقوا رابط شورای عالی انجمن در این کارگروه است.

سازمان آگهی های
وبگاه انجمن :
۸۲ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۳ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۴ ۹۹ ۶۵ ۸۸
۸۵ ۹۹ ۶۵ ۸۸
ads@iica.ir
اطلاعات بیشتر