نظام الدين ملک آرائي


سنگ زيربناي توسعه پايدار در هر جامعه، انسان سالم و متخصص و متعهد است. از اين رو، آموزشهاي تخصصي در کنار و همراه با ساير آموزشهايي که براي توسعه نيروي انساني ارائه ميشود به فرايند توسعه پايدار در کشور کمک ميکند. توسعه پايدار آثار انباشته مجموعه اي از علل و عوامل است که در يک دور تسلسلي بر هم اثر متقابل دارند و در اين دور هم علت و هم معلول ميشوند.
 

عباس هشی

مسئوليت پذيري حسابرسان در بانکها و مؤسسه هاي مالي به مراتب بيشتر از يک شرکت سهامي عام است. زيرا در بانکها بخش عمدهي منابع از محل وجوه سپرده گذاران است (دهها برابر بيشتر از سرمايه) در حاليکه اين سپرده گذاران هيچ نقشي در مديريت بانک ندارند. پس حقوق و منافع عموم، اعتماد مردم به نظام نظارتي دولت (بانک مرکزي) مطرح است و بر همين اساس است که هيئت مديره در اداره فعاليتهاي بانکها و مصارف منابع و غيره تحت مقررات حاکميتي است. حسابرسان هنگام پذيرش سمت حسابرسي بانکها بايد از اين مسئوليت سنگين آگاهي کامل داشته باشند و باتوجه به توان کار مؤسسه و دارا بودن همکاران واجد شرايط قبول مسئوليت کنند.
 

یحیی حساس یگانه

ورود حسابداري به ايران از اوايل دهه 1320 خورشيدي آغاز شد. استاداني مانند مرحوم اسماعـيل عرفاني، مرحوم حسن سجادي نژاد، مرحوم ابوالـقاسم خـردجو،  مرحوم محمد مهدي سميعي، مرحوم عزيز نبوي و ديگران که براي ادامه تحصيل به خارج از کشور رفته بودند، برخي با مدرک فوق ليسانس و برخي با مدرک دکترا، حسابدار خبره انگلستان شدند و به کشور بازگشتند. پيش از آن، حسابداري در ايران يک سيستم قديمي بازاري و مبتني بر ثبت يکطرفه دفاتر بود. اين حسابداري بنياد تجربي داشت و عملاً يک «دفتردار» در بازار و صنعت وظيفه حسابداري را انجام ميداد.
 

ميزگرد ماهنامه حسابدار با جواد بستانيان، مصطفي جهانباني، مهدي سوادلو و همايون مشيرزاده


مـؤلـفه هاي بزرگـي مـؤسسه هاي حـسابـرسي چيست؟ کدام مـوانع قانوني، فرهنگي، حرفهاي،... مـانع تشکيل مؤسسه هاي بزرگ حسابرسي در ايـران هسـتند؟ براي تشـکيل مؤسسه هاي بزرگ حسابرسي به چه لازمه هايي نياز است؟ پيآمدهاي مثبت حضور مؤسسه هاي بزرگ و همچنين پيآمدهاي مخاطره آميز حضور چنين مؤسساتي چيست؟ و چه اقداماتي براي تداوم فعاليت مؤسسه هاي بزرگ حسابرسي موردنياز است؟

پرسش هاي بالا، برخي مسايلي است که با شرکت کنندگان در ميزگرد ماهنامه حسابدار در مورد وضعيت مؤسسه هاي حسابرسي در ايران مطرح کرديم. شرکت کنندگان در ميزگرد (به ترتيب الفبا)، جواد بستانيان، مصطفي جهانباني، مهدي سوادلو و همايون مشيرزاده، از صاحبنظران و فعالان حرفهي حسابرسي و چهرههايي آشنا در عرصهي «سلامت مالي» در ايران هستند.
 

مصطفی دیلمی پور

من يک حسابدارم و بنا به هيچ تعريفي کنشگر سياسي محسوب نميشوم، اما مانند بقيه انسانها يک موجود سياسي هستم؛ چرا که باور دارم انسانها برخلاف بسياري از موجودات ديگر در طبيعت، خصلت اجتماعي ندارند بلکه موجوداتي سياسي هستند و تنها منافع آنها است که به انسانها ظاهري اجتماعي بخشيده و آنها را به همزيستي واميدارد. من نيز همچون ساير انسانها، براساس منافع خود، خانواده، حرفه و کشورم حرکت ميکنم. زماني که توافق لوزان سوئيس صورت پذيرفت احساس کردم شبح جنگ از سر مردم ايران کنار رفت و به همراه خانواده ام و بسياري از مردم ايران زمين اشک شوق ريختم؛ هر چند برخي کسان هستند که از جنگها به ثروتهاي کلان رسيده اند، ليکن ما و بسياري از مردم سرزمينمان تيرگي هاي جنگ را در زندگي خود تجربه کرده ايم.
 

علی رحمانی

طي دهه هاي گذشته بازار خدمات حسابرسي در سطح بين المللي شاهد تغييرات زيادي بوده که يکي از مهمترين آنها ادغام مؤسسه هاي حسابرسي با يکديگر و تشکيل مؤسسه هاي حسابرسي بزرگ است. بدون شک يکي از دلايل ادغام اين مؤسسه ها، جهاني شدن فعاليتهاي صاحبکاران و نياز به ارائه خدمات به اين شرکتها در سطح بين المللي بوده است. انگيزه هايي مانند ورود به بازارهاي جديد، بهبود تحقيق و توسعه و دستيابي به منابع جديد فناوري، رشد، صرفه جوييهاي اقتصادي ناشي از مقياس، نياز به تخصص در صنعت به دليل پيچيده تر شدن فعاليتهاي صاحبکاران و حفظ يا افزايش سهم بازار نقش مهمي در ادغام مؤسسه هاي حسابرسي داشته اند.
 

 

نویسندگان: لن جوی و جسی وونگ
مترجم: محسن قاسمی

 

چين در دهه 1980، در دوران رهبري دِنگ شيائوپنگ، درهاي خود را بر روي سرمايه‎گذاري خارجي باز کرد. در اين دوران، چند رويداد کليدي بر تکامل حسابرسي در چين تاثيرگذار بودند و بسياري از جنبه‎هاي حرفه  امروزي حسابرسي چين را شکل دادند. شناخت اين تاريخ معاصر مي‎تواند به حسابداران رسمي کمک کند تا مبنايي براي شناخت عميق و درک کامل حرفه حسابرسي امروز چين داشته باشند.
 

منصور شمس احمدی

تعامل بين حسابداران و مديران مالي و حسابرسان گاه وجود دارد و در بسياري از موارد وجود ندارد. هر قدر آگاهي دو طرف از مفاهيم و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي بيشتر باشد، اين تعامل بيشتر است و هرگاه اين آگاهي در يکي از طرفين کمتر باشد تعامل نيز کمتر خواهد بود. البته ديگر عامل مؤثر در شکل گيري تعامل آگاهي از مشکلات اجرايي طرف ديگر است. هر دو طرف در اجراي وظايف خود مشکلاتي دارند که اگر طرف مقابل به آن واقف باشد تعامل با سهولت بيشتري انجام ميشود؛ ولي موضوع اصلي صرفاً تعامل بين حسابداران و حسابرسان نيست اين تنها بخشي از مشکل است؛ ولي قطعاً همه مشکل نيست.
 

عادل روحی و چمران شعبانی

براساس اصل حاکميت قانون مقامات اداري مکلفند در اقدامات و تصميماتي که اتخاذ ميکنند قوانين و مقررات را رعايت کنند، خواه اعمالي که انجام ميدهند ناظر به شخص يا اشخاص معيني باشد مانند تصميمات انفرادي و احکام و ...، خواه ناظر به عموم باشد. به عبارت ديگر، به موجب اصل حاکميت قانون، تمام قوا و فعاليتهاي دولت اعم از قانونگذاري، قضايي، اجرايي و اداري بايد منطبق با قانون شکل گيرد و چنانچه برخلاف قانون عمل شده و يا از اختيارات قانوني سوء استفاده شود هر ذينفعي ميتواند با شکايت در مراجع ذيربط به دليل منطبق نبودن با قانون، ابطال آنرا خواستار شود. قانون اساسي از جمله قوانين عالي و برتري است که در حقوق تمام کشورها حاکميت دارد و دستگاه اداري مکلف است مانند هر دستگاهي از دستگاههاي حکومتي از آن تبعيت کند.
 

هوشنگ خستویی

مطالباتي که پرداخت شده اما در زمان مقرر خود بازنگشته بانک اعطاکننده اين تسهيلات را در موقعيتي قرار ميدهد که به جاي اينکه بتواند از اين ابزار و منابع به دفعات استفاده کند در وضعيت بلاتکليف و راکد متوقف شود. روايت هاي متفاوتي از ميزان بدهي هاي بانکي در ايران وجود دارد: 90 هزار، 92 هزار، 140 هزار، 142 هزار يا 200 هزار ميليارد تومان، تخمين هاي متفاوت از ميزان اين بدهي هاست. براي اينکه به رقم درست دست پيدا کنيم بايد در ابتدا تعريفي جامع از مطالبات معوق به دست دهيم و آن را تعريف رسمي و ملاک تصميم گيري قرار دهيم. مثل تعريف متر و اجزا و يا اضراب آن يعني سانتيمتر و کيلومتر که کاملاً دقيق و روشن است و از آن نميتوان برداشتهاي گوناگون کرد.
 

سید محمد باقرآبادی

براساس ابلاغيه مورخ 22 ديماه 1392 سازمان بورس و اوراق بهادار و به منظور اجراي مصوبهي مورخ 27/06/1390 مجمع عمومي سالانهي سازمان حسابرسي «کليهي شرکتها و نهادهاي مالي ثبتشده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار در تهيه صورتهاي مالي که از تاريخ 01/01/1392 و بعد از آن شروع مي شود، مجاز به تهيه صورتهاي مالي مبتني بر استانداردهاي بين المللي گزارشگري مالي IFRS ميباشند.» و همچنين از سال 1395 شرکتهاي بزرگ پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ملزم به تهيه صورتهاي مالي مبتني بر استانـداردهاي بيـن المللي گـزارشگري مالي IFRS هسـتنـد.
 

نمایندگی فروش مبنا