با تصویب شورای عالی، در جلسه مورخ 28 فروردین 1396، اعضای کارگروه‎های 1) پذیرش و آزمون اعضاء، 2) آموزش حرفهای، 3) پژوهش، 4) همایش، 5) انتشارات، 6) روابط عمومی و امور بینالملل، و 7) قوانین و مقررات و رهنمودها منصوب شدند.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، شورای عالی، در جلسه مورخ 28 فروردین 1396، اعضای کارگروههای تخصصی هفتگانه انجمن را به پیشنهاد رابطان هر کارگروه از بین اعضای علاقه‎مند و واجد شرایط انجمن منصوب کرد.

 

گفتنی است، در پی مصوبه جلسه مورخ 8 اسفند 1395 شورای عالی انجمن، محسن قاسمی (دبیرکل) با صدور فراخوان عمومی اعضای علاقهمند انجمن را به فعالیت در کارگروههای تخصصی انجمن فراخوانده بود (متن کامل فراخوان). در پاسخ به این فراخوان، پنجاه نفر از اعضای علاقه‎مند انجمن آمادگی خود را برای همکاری با کارگروه‎ها با اعلام سه اولویت ابراز کردند. بر این مبنا، اعضای هر یک از کارگروه‎های تخصصی هفت‎گانه انجمن به پیشنهاد عضو رابط شورای عالی در هر کارگروه از بین اعضای علاقهمند و واجد شرایط انجمن به شرح زیر از سوی شورای عالی به مدت دوسال منصوب شدند:

 

1. پذیرش و آزمون اعضاء

 • افتخار، علیرضا
 • باتقوا، مصطفی (رابط شورای عالی)
 • باغبان، جواد
 • دوانی، غلامحسین
 • عزیزی، محمدرضا
 • علیشیری، مریم
 • قاسمی، محسن
 • کریمی، محمدحسن
 • گرشاسبی، اسفندیار
 • محمدی درویش، رضا
 • منیری، محمد

 

2. آموزش حرفهای

 • تالانه، عبدالرضا (رابط شورای عالی)
 • شمس احمدی، منصور
 • کاظم زاده، مزدک
 • محمودزاده، علی اصغر
 • مرادزاده فرد، مهدی
 • مصدر، علی
 • نوروزبیگی، ابراهیم

 

3. پژوهش

 • ابراهیمی، ابراهیم
 • باقرآبادی، سید محمد
 • حساس یگانه، یحیی (رابط شورای عالی)
 • قنبریان، رضا
 • مهربان‎پور، محمدرضا

 

4. همایش

 • تقی نتاج، غلامحسن
 • جمشیدی‎فرد، سعید
 • سلامی، غلامرضا
 • شمس احمدی، منصور (رابط شورای عالی)
 • صادقیان، رحمت‎اله (رابط شورای عالی)
 • صیدی، حجت‎اله
 • قاسمی، محسن

 

5. انتشارات

 • جمشیدی فرد، سعید (رابط شورای عالی)
 • قاسمی، محسن
 • نوروزبیگی، ابراهیم

 

6. روابط عمومی و امور بینالملل

 • ابراهیم زاده، امیر (رابط شورای عالی)
 • آشاروزنیا، کتایون
 • بیابانی، احمد
 • چلانی، رضا
 • دوانی، غلامحسین (رابط شورای عالی)
 • سراجیان تهرانی، آرش
 • قاسمی، محسن
 • گودرزی، سودابه

 

7. قوانین و مقررات و رهنمودها

 • افخمی، جعفر
 • باتقوا، مصطفی
 • جمشیدی فرد، سعید
 • خستوئی، هوشنگ (رابط شورای عالی)
 • دیانت‎پی، حمید
 • میرآفتاب زاده، سید رضا

 
نرم افزار حسابداری تیپ