شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران با تصویب «آیین‌نامه چگونگی معرفی اشخاص حقوقی تشکیل‌شده توسط اعضای خبره» ضوابط اجرایی کردن ماده 10 اساسنامه انجمن را تعیین کرد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در نخستین جلسه شورای عالی در سال 1398، که عصرگاه یکشنبه، 25 فروردین 1398، در محل دبیرخانه انجمن برگزار شد «آیین‌نامه چگونگی معرفی اشخاص حقوقی تشکیل‌شده توسط اعضای خبره» به تصویب رسید. این آیین‌نامه در اجرای مفاد ماده 10 اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران (مصوب 23 تیر 1393) به منظور تعیین ضوابط نحوه معرفی اشخاص حقوقی تشکیل‌شده توسط اعضای خبره در 6 ماده، 4 تبصره و 3 پیوست که جزء لاینفک آن هستند به تصویب رسید؛ و از تاریخ تصویب لازم‌الاجراء است.

 

با تصویب این آیین‌نامه، موسسات تجاری و غیرتجاری و انواع شرکت‌هایی که در چارچوب قانون توسط اعضای خبره انجمن (حسابداران مالی خبره، حسابداران مدیریت خبره، یا حسابداران مستقل خبره) ثبت شده‌اند، در صورت احراز شرایط مقرر در این آیین‌نامه می‌توانند درخواست خود مبنی بر معرفی توسط انجمن در چارچوب ماده 10 اساسنامه را به دبیرخانه انجمن تسلیم کنند. شرایط مقرر در این آیین‌نامه طبق ماده 2 آن عبارتند از:

 

 1. ثبت قانونی: شخص حقوقی متقاضی نزد مراجع قانونی به ثبت رسیده باشد.
 2. موضوع فعالیت: فعالیت شخص حقوقی متقاضی در یکی از زمینه‌های حرفه‌ای حسابداری، حسابداری مدیریت، حسابداری مالیاتی، حسابرسی داخلی، طراحی سیستم‌های حسابداری و مالی و موضوعاتی مشابه اینها باشد.
 3. تکالیف قانونی: شخص حقوقی متقاضی متعهد و ملتزم به رعایت تکالیف قانونی و ایفای تعهدات خود در قبال سازمان امور مالیاتی کشور، سازمان تامین اجتماعی و سایر دستگاه‌ها و نهادهای ناظر باشد (از جمله، تهیه و ارسال به‌موقع فهرست‌های بیمه کارکنان و اظهارنامه‌های مالیات عملکرد و ارزش افزوده، گزارش‌های خرید و فروش فصلی، و...).
 4. ترکیب شرکاء و هیئت مدیره: بیش از نیمی از مجموع تعداد شرکاء یا سهامداران و بیش از نیمی از مجموع تعداد اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی متقاضی عضو خبره باشند.

تبصره 1– طبق مصوبات شورای عالی، تداوم شرایط عضویت اعضای خبره باید به طور سالانه به تایید هیئت تشخیص صلاحیت مربوط برسد. از این رو، تمدید مجوز معرفی اشخاص حقوقی متقاضی نیز منوط به تایید عضویت خبره بیش از نیمی از مجموع تعداد شرکاء یا سهامداران و بیش از نیمی از مجموع تعداد اعضای هیئت مدیره شخص حقوقی متقاضی است.

تبصره 2– شخص حقوقی متقاضی موظف است به صورت مستمر رونوشت تغییرات شرکاء/سهامداران و اعضای هیئت مدیره خود را به دبیرخانه انجمن ارسال کند.

 1. ترکیب کارکنان: بیش از نیمی از کارکنان فنی شاغل تمام وقت شخص حقوقی متقاضی باید دارای تحصیلات دانشگاهی یا حرفه‌ای مرتبط با موضوع فعالیت انجمن و شخص حقوقی باشد، و بیش از نیمی از این کارکنان فنی شاغل تمام وقت و دارای تحصیلات دانشگاهی یا حرفه‌ای مرتبط باید عضو انجمن باشند.

تبصره 3 – اعضای موظف هیئت مدیره به عنوان بخشی از کارکنان فنی شاغل تمام وقت در شخص حقوقی متقاضی در نظر گرفته می‌شوند، و در محاسبه ترکیب کارکنان منظور می‌شوند.

تبصره 4 – اعضای غیر موظف هیئت مدیره و دیگر کارکنان نیمه‌وقت یا پاره‌وقت با توجه به زمان حضور در ماه (به استناد فهرست بیمه ماهانه) در محاسبات بالا منظور می‌شوند.

 1. تکمیل درخواست‌نامه: هر شخص حقوقی متقاضی باید درخواست‌نامه را طبق نمونه ارائه‌شده در پیوست (1) آیین‌نامه بر روی سربرگ رسمی خود تکمیل کند، و به همراه مدارک مورد نیاز شامل تصاویر اساسنامه، روزنامه رسمی تاسیس، روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکاء/سهامداران، اعضای هیئت مدیره و صاحبان امضای تعهدآور، گواهینامه نشانی قانونی و کدپستی، و آخرین فهرست بیمه کارکنان ارسالی به سازمان تامین اجتماعی به دبیرخانه ارسال کند. درخواست‌نامه و تصاویر مدارک ارسالی باید ممهور به مهر رسمی و قانونی شخص حقوقی متقاضی باشد و به امضای همه دارندگان امضای تعهدآور آن برسد.
 2. تایید نماینده انجمن: نماینده انجمن پس از بررسی درخواست‌نامه، مدارک مورد نیاز و بازدید حضوری از دفتر کار شخص حقوقی متقاضی چک‌لیست مربوط را طبق نمونه پیوست (2) آیین‌نامه بر روی سربرگ انجمن تکمیل و به منظور تصمیم‌گیری نهایی در شورای عالی به دبیرخانه تسلیم می‌کند.
 3. پرداخت هزینه رسیدگی به درخواست: شخص حقوقی متقاضی همزمان با ارسال درخواست‌نامه تکمیل‌شده و مدارک مورد نیاز موظف به پرداخت هزینه رسیدگی به درخواست است. این مبلغ هر سال به پیشنهاد دبیرکل و با تصویب شورای عالی تعیین می‌شود.
 4. پرداخت حق اشتراک سالانه: شخص حقوقی متقاضی بلافاصله پس از پذیرش درخواستش، و در آغاز هر سال شمسی، موظف به پرداخت حق اشتراک سالانه انتشار شناخت‌نامه (پروفایل) خود در وبگاه و مجله است. انتشار شناخت‌نامه (پروفایل) شخص حقوقی متقاضی صرفاً از روز پرداخت حق اشتراک سالانه مجاز است.
 5. تعهدنامه: شخص حقوقی متقاضی بلافاصله پس از پذیرش درخواستش، موظف به تکمیل و ارسال تعهدنامه رعایت ضوابط انجمن طبق نمونه پیوست (3) آیین‌نامه و تسلیم آن به دبیرخانه است. انتشار شناخت‌نامه (پروفایل) شخص حقوقی متقاضی صرفاً از روز تسلیم این تعهدنامه به دبیرخانه و تایید صحت آن از سوی دبیرکل مجاز است.
 6. عدم بدهی به انجمن: شخص حقوقی متقاضی و هر کدام از اعضای انجمن (اعم از خبره یا عادی) که در آن شخص حقوقی مشغول به کار هستند، باید فاقد بدهی به انجمن از بابت هزینه رسیدگی درخواست، حق اشتراک سالانه، حق عضویت، و سایر موارد باشند.
 7. آموزش حرفه‌ای مستمر: کارکنان فنی شخص حقوقی متقاضی موظف به رعایت ضوابط آموزش حرفه‌ای مستمر مصوب شورای عالی هستند.

 

 

مراحل اجرایی معرفی اشخاص حقوقی تشکیل‌شده توسط اعضای خبره

طبق آیین‌نامه مراحل اجرایی درخواست، بررسی شرایط، و معرفی اشخاص حقوقی تشکیل‌شده توسط اعضای خبره به شرح زیر است:

 1. تکمیل و ارسال درخواست‌نامه: هر شخص حقوقی متقاضی باید درخواست‌نامه را طبق نمونه ارائه‌شده در پیوست (1) آیین‌نامه بر روی سربرگ رسمی خود تکمیل کند، و به همراه مدارک مورد نیاز شامل تصاویر اساسنامه، روزنامه رسمی تاسیس، روزنامه رسمی آخرین تغییرات شرکاء/سهامداران، اعضای هیئت مدیره و صاحبان امضای تعهدآور، گواهینامه نشانی قانونی و کدپستی، و آخرین فهرست بیمه کارکنان ارسالی به سازمان تامین اجتماعی به دبیرخانه ارسال کند. درخواست‌نامه و تصاویر مدارک ارسالی باید ممهور به مهر رسمی و قانونی شخص حقوقی متقاضی باشد و به امضای همه دارندگان امضای تعهدآور آن برسد.
 2. تایید نماینده انجمن: نماینده انجمن عضو یا اعضای خبره‌ای هستند که به نمایندگی از شورای عالی مامور می‌شوند تا پس از بررسی درخواست‌نامه، مدارک مورد نیاز و بازدید حضوری از دفتر کار شخص حقوقی متقاضی و تکمیل چک‌لیست پیوست (2) آیین‌نامه نسبت به این درخواست‌نامه خطاب به شورای عالی اظهارنظر کنند.
 3. تصویب شورای عالی: شورای عالی پس از بررسی گزارش نماینده انجمن و حصول اطمینان از احراز شرایط مقرر در آیین‌نامه، مدت زمان مجاز معرفی شخص حقوقی را حداکثر به مدت یک سال اعلام می‌کند.
 4. ابلاغ دبیرخانه: مصوبه شورای عالی بلافاصله از سوی دبیرخانه به اطلاع شخص حقوقی رسانده خواهد شد.
 5. تکمیل تعهدنامه: شخص حقوقی متقاضی پس از اطلاع از پذیرش درخواستش، موظف به تکمیل و ارسال تعهدنامه رعایت ضوابط انجمن طبق نمونه پیوست (3) آیین‌نامه و تسلیم آن به دبیرخانه است. انتشار شناخت‌نامه (پروفایل) شخص حقوقی متقاضی صرفاً از روز تسلیم این تعهدنامه به دبیرخانه و تایید صحت آن از سوی دبیرکل مجاز است.
 6. معرفی شخص حقوقی: دبیرخانه انجمن پس از دریافت تعهدنامه شخص حقوقی موظف است شناخت‌نامه (پروفایل) آن را از طریق وبگاه انجمن و از اولین شماره مجله حسابدار پس از آن در قالب یکسان و از پیش تعریف‌شده تحت نظارت شورای عالی منتشر کند.
 7. تمدید مدت معرفی: تمدید مدت مجاز معرفی شخص حقوقی متقاضی منوط به طی مجدد مراحل فوق (تکمیل و درخواست‌نامه و مدارک مورد نیاز، بررسی توسط نماینده انجمن، تصویب شورای عالی، و تکمیل و ارسال تعهدنامه) است.

 

با توجه به تصویب و لازم‌الاجراء بودن این آیین‌نامه از تاریخ تصویب، اشخاص حقوقی تشکیل‌شده توسط اعضای خبره انجمن (حسابداران مالی خبره، حسابداران مدیریت خبره، یا حسابداران مستقل خبره) که در یکی از زمینه‌های حرفه‌ای حسابداری، حسابداری مدیریت، حسابداری مالیاتی، حسابرسی داخلی، طراحی سیستم‌های حسابداری و مالی و موضوعاتی مشابه اینها فعالیت می‌کنند، پس از مطالعه دقیق متن کامل «آیین‌نامه چگونگی معرفی اشخاص حقوقی تشکیل‌شده توسط اعضای خبره» (مصوب جلسه مورخ 25 فروردین 1398 شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران)، در صورت داشتن شرایط مقرر در آیین‌نامه می‌توانند نسبت به تکمیل و ارسال درخواست‌نامه (طبق نمونه پیوست (1) آیین‌نامه) اقدام کنند.

 

لازم به ذکر است، طبق ماده 6 آیین‌نامه، معرفی موسسات حسابرسی عضو جامعه حسابداران رسمی ایران که توسط اعضای خبره انجمن تشکیل شده‌اند، تابع ضوابط این آیین‌نامه نیست، و ضوابط مربوط به معرفی این موسسات به صورت جداگانه توسط شورای عالی تعیین می‌شود.

 
نرم افزار حسابداری تیپ