هشتمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 18 خرداد 1394 با حضور اکثریت اعضای شورای عالی در محل انجمن تشکیل شد.
 

در این جلسه، پس از شنیدن گزارش محسن قاسمی (دبیرکل) از مراحل انجام پروژه بازطراحی و بازسازی دکوراسیون و چیدمان داخلی دفتر انجمن زحمات کارکنان انجمن در انجام اثربخش این اقدامات مورد تقدیر اعضای شورای عالی قرار گرفت. در این ارتباط گفتی است، ضرورت انجام این پروژه علاوه بر زیباسازی ظاهری دفتر انجمن در جهت رفع نیازهای روزمره و اداری انجمن ضروری تشخیص داده شده بود.

 
نرم افزار حسابداری تیپ