هشتمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 18 خرداد 1394 با حضور اکثریت اعضای شورای عالی در محل انجمن تشکیل شد.
 

در این جلسه، پس از شنیدن گزارش محسن قاسمی (دبیرکل) از مراحل طراحی و ایجاد وبگاه جدید انجمن مقرر شد راه‎اندازی فاز (1) این وبگاه حداکثر تا پایان تابستان 1394 انجام شود. در این ارتباط گفتی است، پس از طراحی و راه‎اندازی فازهای بعدی این وبگاه همه مراحل اداری هر چهار فرایند اصلی دبیرخانه انجمن (امور اعضاء، مجله حسابدار، سمینارها، و آموزش‎های حرفه‎ای) از طریق این وبگاه انجام خواهد شد.

 
نرم افزار حسابداری تیپ