نهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 1 تیر 1394 با حضور اکثریت اعضای شورای عالی در محل انجمن تشکیل شد.
در این جلسه، مصوبات جلسات مورخ 27 خرداد 1394 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن مبنی بر پذیرش درخواست عضویت 41 تن از متقاضیان به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
 

1) احسان الله قیاسی، 2) عزت اله بابائی¬کچبی، 3) اکبر قلی¬زاده انزابی، 4) حسن کاظم¬پور، 5) مهدی اصغری، 6) زهرا سادات آل¬طه، 7) عیسی محرمی، 8) محمد شریفی راد، 9) احمد سلامی، 10) مالک کریمی، 11) محمد مالکی، 12) رحمن ترکی جولرستانی، 13) وحید فاقدی هریس، 14) رضا آخوندی یزدی، 15) عباس قادری حسین¬آباد، 16) سلمان احمدی میرقائد، 17) سعیده هیبتیان قلعه سلیمی، 18) مریم فدائی، 19) آرین نصیرزاده گلجاهی، 20) مجتبی صفاری، 21) رسول سعیدی حقیقت، 22) فرشته نوربخش، 23) علی یادگاری حسن¬آباد، 24) علی اصغر میرداروطن، 25) جواد رمضانی، 16) محمد حسین شلیله، 27) علیرضا شیخ، 28) رضا میرزائی، 29) شیما زمانی، 30) مهدی فرج¬اللهی، 31) فاطمه کاظمی¬پور لسکوکلایه، 32) راضیه فیروزروستا، 33) وحیدرضا پاشازاده خامنه، 34) عباس طالع¬فرد، 35) حسین وطنخواه، 36) صادق عارفیان، 37) مریم علم اهرمی، 38) علی شاهعلی¬زاده نمین، 39) فرحناز نوبخت، 40) علی¬محمد رفعتی، 41) ایرج امیری الیگر
 

 
نرم افزار حسابداری تیپ