دوازدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 26 مرداد 1394 با حضور اکثریت اعضای شورای عالی در محل انجمن تشکیل شد.
 

در این جلسه، مصوبات جلسه مورخ 18 مرداد 1394 کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل مبنی بر اعطای عنوان حسابدار مستقل به نادر رستگاری، عباس سرلک، و ابوالفضل اکبری مورد تصویب قرار گرفت.

 
نرم افزار حسابداری تیپ