دهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 4 مرداد 1394 با حضور اکثریت اعضای شورای عالی در محل انجمن تشکیل شد.
 

در این جلسه، مصوبات جلسات مورخ 4 مرداد 1394 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن مبنی بر پذیرش درخواست عضویت 49 تن از متقاضیان به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
1) محمد امیری باغبادرانی، 2) تقی امان¬اله¬زاده، 3) سیف¬¬اله امیدی، 4) علی ملکی¬تیرآبادی، 5) سجاد میرزائی سوینی، 6) آریو عباسی¬مهر، 7) سجاد محمدی، 8) سیدجواد حبیب¬زاده بایگی، 9) ایمان خواجه، 10) اکبر دنیائی¬فرد، 11) حمید علیخانی، 12) سیدپیام صوف¬باف، 13) احسان تنگستانی، 14) حسین کیانی، 15) مجتبی همایون، 16) مانی اسودی کرمانی، 17) بهنام نبی¬زاده، 18) محمد حیدری¬کرجی، 19) بهنام ایرانی، 20) مصطفی ملکیان کله¬بستی، 21) اکبر شاملو کاظمی، 22) ایمان محلی، 23) حسام¬الدین بهمنی، 24) شاکر احمدی، 25) ابوالقاسم باقریان، 26) مهدی اباذری گوشکی، 27) منصور سهرابی، 28) امید افخمی، 29) علی فاطری ، 30) عرفان کریم، 31) مهدی عبداللهی، 32) محمدرضا اقبالی-مقدم، 33) سمانه مهرنیا، 34) فوزیه اسماعیل¬پور، 35) احمد چرمیان، 36) اسماعیل شاه نظری، 37) آزاده حسین پور، 38) جواد محققی، 39) محمدرضا خلجی، 40) مهدی خوش زمهریر، 41) ایمان امیدنیائی، 42) سیدمحمد بطحائی، 43) جواد مغول¬شارک، 44) حمیدرضا خانلو، 45) محمد خیری، 46) عباسعلی رحیمی، 47) فربد کرباسی، 48) علیرضا لیثی، 49) مجتبی نوروزی
 

 
نرم افزار حسابداری تیپ