دوازدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 26 مرداد 1394 با حضور اکثریت اعضای شورای عالی در محل انجمن تشکیل شد.
 

در این جلسه، پس از شنیدن گزارش محسن قاسمی (دبیرکل) و منصور شمس احمدی از مراحل مذاکره با موسسه کاوش گران صحت حساب به عنوان پیمانکار انجام پروژه مطالعاتی بررسی تطبیقی استانداردهای ملّی حسابداری ایران با استانداردهای بین‎المللی حسابداری و گزارشگری مالی متناظر آنها (IASs & IFRSs) اعضای شورای عالی به اتفاق آراء با انعقاد قرارداد با این موسسه موافقت کردند.

در این ارتباط، مقرر شد گزارش حاصل از انجام این پروژه مطالعاتی توسط انجمن به دو زبان فارسی و انگلیسی منتشر شود و ترجمه انگلیسی آن با هدف انتشار در سطح بین المللی در اختیار فدراسیون بین المللی حسابداران (IFAC) قرار داده شود.
 

 
نرم افزار حسابداری تیپ