دوازدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 26 مرداد 1394 با حضور اکثریت اعضای شورای عالی در محل انجمن تشکیل شد.
 

در این جلسه، پس از شنیدن گزارش محسن قاسمی (دبیرکل) درباره ضرورت فعال سازی انتشارات انجمن اعضای شورای عالی به اتفاق آراء با انجام این مهم در چارچوب برنامه پیشنهادی دبیرکل موافقت کردند. در این ارتباط مقرر شد ترجمه نشریه Global Management Accounting Principle برای انتشار تا مهر 1394 در دستور کار انجمن قرار گیرد.

گفتنی است، نشریه نامبرده یکی از جدیدترین منابع تولیدی CGMA (گواهینامه بین المللی "حسابدار مدیریت خبره جهانی" – مشارکت مخصوص انجمن حسابداران رسمی آمریکا، AICPA، و انجمن حسابداران مدیریت خبره، CIMA) است که پس از انتشار به عنوان نخستین منبع اصول حسابداری مدیریت در جهان مورد استقبال گسترده ای در سطح بین المللی قرار گرفته است. ترجمه و انتشار این نشریه با توجه به پیشینه همکاری آموزشی مشترک انجمن و CIMA طی دو دهه گذشته انتخاب شده است.

 
نرم افزار حسابداری تیپ