سیزدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 2 شهریور 1394 با حضور اکثریت اعضای شورای عالی در محل انجمن تشکیل شد.
 

در این جلسه، مصوبات جلسات مورخ 1 شهریور 1394 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن مبنی بر پذیرش درخواست عضویت 40 تن از متقاضیان به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت:
1) امیر عمادالدینی، 2) جلیل رضائی، 3) سیدرسول هاشمی، 4) سیدمحسن ره¬انجام، 5) توحید امیری¬داش¬آتان، 6) امید چاوشی، 7) داود آهنگری سریزدی، 8) علی اربابی، 9) امید هادیان¬پور، 10) حسین فرخی، 11) محمدعلی جنت، 12) حسن قربانعلی¬زاده، 13) سیدعبدالحمید بحرینی، 14) کیوان بکرانی بالانی، 15) وحید میهنی¬نیا، 16) شهرام بیگی، 17) علیرضا زند، 18) محمد آرش¬زاده، 19) حسین وزیرپور، 20) غلامحسین رجبی، 21) میلاد صمیمی، 22) سیدمسیح سیدمحمدی، 23) سارا کنعانی¬هرندی، 24) سمیه آقاعلی، 25) سمیرا چراغی، 26) زهره غلامی، 27) سمیه عبدی¬نسب سارمی، 28) سحر علیزاده فاضل، 29) سعید قله¬جوقی، 30) مهدی مطهری¬نائینی، 31) سیدپوریا مقتدایی، 32) علیرضا افراز اسفندارانی، 33) علی جباری، 34) محمدرضا آقامحمدی، 35) کریم پورعلیرضا، 36) مجتبی زارعی، 37) سیدرامین موسوی موردغفاری، 38) مهدی میرزائی، 39) هادی حدادی، 40) محسن کارخانه محمودی
 

 
نرم افزار حسابداری تیپ