چهار تن از اعضای انجمن موفق به دریافت عنوان «حسابدار مستقل» شدند

پانزدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 6 مهر 1394 با حضور اکثریت اعضای شورای عالی در محل انجمن تشکیل شد.

در این جلسه، مصوبات جلسه مورخ 5 مهر 1394 کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل مبنی بر اعطای عنوان «حسابدار مستقل» به آقایان : 1) سیدمحمد باقرآبادی، 2) نادر فرهمندنیا، 3) مسعود سورانی، و 4) بهزاد مقرب کلخوران مورد تصویب قرار گرفت.

 
نرم افزار حسابداری تیپ