پانزدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 6 مهر 1394 با حضور اکثریت اعضای شورای عالی در محل انجمن تشکیل شد.

در این جلسه، مصوبات جلسه مورخ 18 مهر 1394 کمیته پذیرش و آزمون اعضای انجمن مبنی بر پذیرش درخواست عضویت 21 تن از متقاضیان به شرح زیر مورد تصویب قرار گرفت: احمد عطائی، مسعود توکلی جامی، سجاد باقری، مجید مزینانی، فاطمه زوارهء، محمدرضا باقری، حامد طاطاری، محمد ایران­ بخش، یوسف بدراق­ نژاد، محمد محمدی، حسین فتوحی فیروزآبادی، ابراهیم تیموری، مجید رضائی، نرگس محمدی­ یزنی، نوراله شاه ­نظری­ گرگابی، علیرضا آقائی­ قهی، هومن دست ­ورز، ابوالقاسم فقیهی، بابک بیکمحمدپور، زهرا مجیی­ سرشت، و کیوان اسد

 
نرم افزار حسابداری تیپ