طبق مصوبه «کمیته راهبری IFRS» سازمان بورس و اوراق بهادار، «کارگروه آموزش» این کمیته متشکل از نمایندگان شش نهاد حرفه‎ای و دولتی ایران، و یک خبره مالی و آموزشی راه‎اندازی شد. اعضای این کارگروه عبارتند از، نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن حسابداری ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و یک نفر خبره مالی و آموزشی در حوزه حسابداری و مالی.

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، حسن امیری عضو هیئت مدیره و معاون نظارت بر بورس‎ها و ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار طی نامه مورخ 21 مهر 1394 خطاب به رئیس شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران خواستار معرفی نماینده انجمن جهت حضور در جلسات کارگروه یادشده شده است.

مطابق مفاد این نامه، با توجه به هماهنگی های به عمل آمده بین سازمان بورس و اوراق بهادار و سازمان حسابرسی طبق مصوبه مجمع عمومی سازمان حسابرسی مقرر شد «آن گروه از شرکت ها و نهادهای مالی ثبت شده نزد سازمان بورس و اوراق بهادار که توسط سازمان بورس مشخص می شوند و به تبع آن ها، شرکت های فرعی و وابسته مربوط از تاریخ مشخص شده توسط آن سازمان، در تهیه صورت های مالی خود از استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی استفاده کنند.»

در این نامه تصریح شده است، با توجه به مراتب فوق و به منظور برنامه ریزی، شناخت و رفع مسائل و چالش ها، و اجرای مناسب پروژه مذکور، این سازمان در مرداد 1394 «کمیته راهبری IFRS» را متشکل از نمایندگان معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، سازمان امور مالیاتی کشور و برخی از خبرگان مالی در حوزه بازار سرمایه و حرفه حسابداری و حسابرسی تشکیل داد. طبق مصوبات جلسات این کمیته، مقرر شد به منظور پیگیری و اجرای تخصصی استانداردهای بین‎المللی، کارگروه های تخصصی مورد نیاز تشکیل شود. بر این اساس با توجه به اهمیت موضوع آموزش در این حوزه مقرر شد «کارگروه آموزش» با 7 عضو متشکل از نمایندگان سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان حسابرسی، جامعه حسابداران رسمی ایران، انجمن حسابداران خبره ایران، انجمن حسابداری ایران، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، و یک نفر خبره مالی و آموزشی در حوزه حسابداری و مالی تشکیل شود.

 
نرم افزار حسابداری تیپ