هفدهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 18 آبان 1394 با حضور اکثریت اعضای شورای عالی در محل انجمن تشکیل شد.
 
در این جلسه، مصوبات جلسه مورخ 17 آبان 1394 کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل مبنی بر اعطای عنوان «حسابدار مستقل» به آقایان : 1) محمدرضا آرزومند صومعهسرایی، 2) خیراله گلناریان، 3) حمیدرضا صادقی، 3) مسعود دادگر، و 5) همایون باقریطادی مورد تصویب قرار گرفت.

 
نرم افزار حسابداری تیپ