چهاردهمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 16 شهریور 1394 با حضور اکثریت اعضای شورای عالی در محل انجمن تشکیل شد.
 

در این جلسه، مصوبات جلسه مورخ 15 شهریور 1394 کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل مبنی بر اعطای عنوان حسابدار مستقل به جمال دامغانیان، علیرضا مهدی‎بابایی، آرمیا اصفهانی، محمدعلی اعتمادیان،‌ ولی‎اله صمدی، و حسن دانشور مورد تصویب قرار گرفت.

 
نرم افزار حسابداری تیپ