هفته آینده شماره285 ، دی 1394، مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) ازطریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن ومشترکان مجله،و توزیع در روزنامه فروشیهای معتبر منتشر خواهد شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در روزهای آغازین هفته آینده شماره 285، دی 1394 مجله حسابدار، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران، با موضوع محوری «حسابرسی عملیاتی در ایران» به مدیر مسئولی دکتر مهدی تقوی و سردبیری پرویز صداقت از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه فروشیهای معتبر منتشر خواهد شد. در این شماره مقالات و مطالب زیر را می‌خوانیم:
 
پیشخوان:
·       سوگند حسابداران از نگاهی دیگر/ نظامالدین ملکآرایی
·       انجمن: در سالی که گذشت؛ برنامه های پیش رو/ محسن قاسمی
 
بازتاب:
·       خواندن اساسنامه استثنا ندارد/ سعید جمشیدیفرد
.        واقعیتهای مجازی/ پرویز صداقت
 
نمای نزدیک: حسابرسی عملیاتی: از الزام تا اجرا
.            در يك نگاه
.            حسابرسي عملياتي: ناشناخته و نوپا / مرتضي اسدي
.            حسابرسي عملياتي و نياز به بهبود عملکرد مديران / هوشنگ نادريان
.            امروز بيش از هر زمان ديگري به حسابرسي عملياتي نياز داريم / نظام‌‌الدين رحيميان
.            بايد حسابرسي عملياتي را آغاز کرد و تجربه آموخت / محمدجواد صفار
.            موانع اجراي حسابرسي عملياتي در ايران / محمد علي باقرپور ولاشاني
.           چالشاجراي حسابرسي عملياتي در سازمانهاي دولتي / محسن معينيزاده
 
نظرگاه:
.         پيادهسازي استانداردهاي بينالمللي: انقلاب در اجرا / شاهين کرزبر
.          استانداردهاي بينالمللي: انتخاب يا الزام / احمد حاتمي
 
کتاب:
·       بررسي تحليلي جايگاه کتابهاي الکترونيک در رشتهي حسابداري/ حلقهاي مفقودهبه نام نشر الکترونيک /
          سلام عبدالهزاده و حميد سليماني
 
خبر
.       بار ديگر، روز حسابدار / گزارش آیین گرامی‎داشت روز حسابدار به میزبانی انجمن حسابداران خبره ایران (17 آذر 1394)
 
فراسوی مرزها:
·       چشمانداز حسابرسي در 2020 / فوربس با همکاري مؤسسهي حسابرسي KPMG/ ترجمه فاطمه قشقايي
·       خبرهایی از جهان حسابداری
 
اخبار انجمن:
·       اعضای جدید
·       حسابداران مستقل
·       موسسات حسابرسی
·       اشتراک مجله
 

 

 
نرم افزار حسابداری تیپ