مطابق تصریح مؤکد در اطلاعیه شماره (1) دبیرخانه اجرایی مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران که در روز سه شنبه 15 دی 1394 جهت اطلاع اعضاء گرانمایه انجمن صادر شده است، در رعایت ماده (16) اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران (مصوب 23 تیر 1393) در صورت حاصل نشدن حدنصاب مورد نیاز حاضران در نوبت اول مجمع عمومی عادی سالانه اعضاء در روز چهارشنبه مورخ 30 دی 1394 که برای برگزاری در ساعت 16:30 فراخوان شده است، نوبت دوم مجمع مذکور در همان روز، در همان محل، و با همان دستور جلسه به فاصله یک ساعت بعد در ساعت 17:30 با حضور هر تعداد از حاضران رسمیت خواهد یافت و برگزار خواهد شد.


به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، متن کامل اطلاعیه شماره (1) دبیرخانه اجرایی مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران (مورخ 30 دی 1394، سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) که در روز سه شنبه 15 دی 1394 جهت اطلاع اعضاء گرانمایه انجمن صادر شده است، به شرح زیر است:

 

اطلاعیه شماره (1) مورخ 15 دی 1394
دبیرخانه اجرایی مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران
(مورخ 30 دی 1394، سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران)


بدین وسیله به اطلاع اعضای گرانمایه می رساند، پیرو انتشار آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه انجمن حسابداران خبره ایران (مورخ 30 دی 1394 – سالن الغدیر دانشکده مدیریت دانشگاه تهران) که در صفحه 4 (اخبار داخلی) روزنامه اطلاعات شماره 26343 و صفحه 10 (بورس) روزنامه دنیای اقتصاد شماره 3669 مورخ 15 دی 1394 منتشر شده است (به شرح تصاویر زیر)؛ همان گونه که در متن آگهی مذکور نیز موکداً تصریح شده است، طبق ماده 16 اساسنامه انجمن حسابداران خبره ایران (مصوب 23 تیر 1393)، «حدنصاب تشکیل جلسه مجمع عمومی عادی در نوبت اول حضور بیش از 50 درصد اعضای واجد شرایط رای‎دادن است. در صورت حاصل نشدن اکثریت پیش‎گفته، نوبت دوم مجمع یک ساعت پس از زمان تعیین‎شده برای جلسه نوبت اول تشکیل و با حضور هر تعداد از اعضاء رسمیت خواهد یافت».


از این رو لازم به تاکید است، در صورت حاصل نشدن حدنصاب مورد نیاز حاضران در نوبت اول این مجمع که برای برگزاری در ساعت 16:30 فراخوان شده است، نوبت دوم مجمع مذکور در همان روز، در همان محل، و با همان دستور جلسه به فاصله یک ساعت بعد در ساعت 17:30 با حضور هر تعداد از اعضای حاضر در مجمع رسمیت خواهد یافت و برگزار خواهد شد.

 

 

 
نرم افزار حسابداری تیپ