نیمه دوم اسفندماه؛ شماره 287 و 288، اسفند 1394 و فروردین 1395 (ویژهنامه نوروزی) مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) با موضوع محوری «چشماندازهای حرفهای در سال پیش رو» از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه فروشیهای معتبر منتشر خواهد شد.

 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در روزهای پایانی سال جاری ویژهنامه نوروزی مجله حسابدار، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران، با موضوع محوری «چشماندازهای حرفهای در سال پیش رو» به مدیر مسئولی دکتر مهدی تقوی و سردبیری پرویز صداقت از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه فروشیهای معتبر منتشر خواهد شد. در این شماره مقالات و مطالب زیر را میخوانیم:

 

پیشخوان:

·         بیمها و امیدهای 1395 | مهدی تقوی

·        چهگونه میتوان انضباط مالی برقرار کرد؟ | هوشنگ خستوئی

·        چند هشدار برای سال جدید | منصور شمس احمدی

 

نمای نزدیک:

·         چشماندازهای حرفهای در سال پیش رو

·         چالشهای دهگانه حرفه حسابداری در ایران | احمد حاتمی

·         حدود 20 درصد از درآمد حسابرسی در ایران در اختیار سازمان حسابرسی است | اکبر سهیلیپور

·         چشمانداز تحولات در محیط قانونی بازار سرمایه | جعفر جمالی

·         چشمانداز بازار سرمایه در سال 1395: امیدواری در فضایی سرشار از نااطمینانی | بهاره شفیعزاده

·         بودجهریزی بر مبنای عملکرد در دستگاههای دولتی: شاید وقتی دیگر | سمانه صادقی

 

بازتاب:

·         انجمن دانشگاهی، صنفی یا حرفهای؟ مسئله این است! | محسن قاسمی

 

دیدگاه:

·         برخی راهکارهای اجرایی برای تسهیل فرایند پیادهسازی استانداردهای بینالمللی | شاهین کرزبر

·         فرایند ادغام و تملیک و ضرورت توجه به نقش حسابرسان | سیدمحمد باقرآبادی و فاطمه دادبه

 

 

نگره:

·          حسابداری از منظر فلسفه علم | حجتاله صیدی، رحمتاله صادقیان و عیسی نورانیفر

·         کمیسیون بورس و اوراق بهادار و بازار سرمایه در قرن بیستویکم: تکامل تدریجی  زیرساختهای حسابداری برای همخوانی با دنیای امروز | تألیف: رابرت جی. اکلز و جین راجرز | ترجمه: سیدعلی حسینی و نهاله حیاتی

 

 

خبر

·         خبرهايي از جهان حسابداري | فاطمه قشقايي

 

 

اخبار انجمن:

·        گزارش مجمع عمومی عادی سالانه اعضای انجمن حسابداران خبره ایران

·         اعضای جدید

·         حسابداران مستقل

·         موسسات حسابرسی

·         اشتراک مجله

علاقه‎مندان می‎توانند تصویر روی جلد، شناسنامه، و فهرست مطالب این شماره را از این پیوند دریافت کنند.

 
نرم افزار حسابداری تیپ