سومین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران ساعت 17:30 روز دوشنبه، 10 اسفند 1394 با حضور اکثریت اعضای شورای عالی در محل انجمن تشکیل شد.در این جلسه مصوبات کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل مبنی بر اعطای عنوان «حسابدار مستقل» به پنج تن از اعضای انجمن مورد تصویب قرار گرفت.
 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در سومین جلسه شورای عالی پس از برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه (مورخ 30 دی 1394) که شامگاه روز گذشته، دوشنبه 10 اسفند 1394، در محل دبیرخانه انجمن تشکیل شد، مصوبات جلسه مورخ 9 اسفند 1394 کمیته پذیرش و آزمون حسابداران مستقل مبنی بر اعطای عنوان «حسابدار مستقل» به آقایان: شامل نیکبخش، زاگرس خستویی، علیرضا عبدالملکی، سیدمحیالدین سراج، و بابک سامی مورد تصویب قرار گرفت.

 
نرم افزار حسابداری تیپ