روز دوشنبه مورخ 23 فروردین 1395 در بخش پیش از دستور پنجمین جلسه شورای عالی انجمن حسابداران خبره ایران که در محل دبیرخانه انجمن تشکیل شد، نشست مشترک اعضای شورای عالی و اعضای هیئت تحریریه و سردبیر مجله حسابدار برگزار شد.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در آغاز این جلسه اعضای شورای عالی، دیدگاهها، انتقادها و پیشنهادهای خود در خصوص عملکرد یک سال گذشته تحریریه مجله حسابدار را ارائه کردند. سپس، در این ارتباط موارد زیر به تصویب شورای عالی رسید:
الف) از این پس شورای عالی انجمن، به عنوان عالیترین رکن، سیاستگذاریهای لازم در ارتباط با مجله را انجام خواهد داد.
ب) به منظور انتقال سیاستهای مدنظر شورای عالی در تهیه مجله، طی هر سال، بنا به دعوت رئیس شورای عالی جلسات مشترکی با هیئت تحریریه و سردبیر مجله برگزار خواهد شد.
پ) مطابق رویه مورد عمل در سال 1393، طی سال جاری نیز مصوبات هر جلسه شورای عالی بلافاصله در نخستین شماره آماده برای انتشار مجله جهت اطلاع اعضاء و دیگر علاقهمندان به نحو مقتضی اطلاعرسانی شود.
مطابق این گزارش، در جلسه یاد شده علاوه بر مصوبات فوق، موارد زیر به عنوان توصیه و پیشنهاد به هیئت تحریریه، مدیر اجرایی، و سردبیر مجله اعلام شد:
- به منظور لحاظ کردن نیازها و علاقهمندیهای خوانندگان مجله به نحو مقتضی از آنان نظرخواهی انجام شود.
- با توجه به این که خوانندگان مجله حسابدار طیف متنوعی (از دانشجویان، استادان دانشگاه، حسابداران، حسابرسان، مدیران مالی، ذیحسابان، ممیزان مالیاتی، ...) را تشکیل میدهند؛ مطالب و مقالات منتشره در مجله نیز ترکیب مناسبی از موضوعات نظری و کاربردی در زمینههای مختلف حسابداری و موضوعات بینرشتهای مرتبط و سودمند باشد.
- نویسندگان مقالات منتشره در مجله ترکیب مناسبی از افراد حرفهای، دانشگاهیان، جوانان و باتجربهها باشد.
- از طریق وبگاه انجمن و شبکههای اجتماعی تمهیدات لازم برای انتشار مطالب و مقالات مجله در فضای مجازی فراهم شود.
- به مرور، آرشیو کامل و جستجوپذیری از مطالب و مقالات منتشره در شمارههای قبل مجله در فضای مجازی فراهم شود.
 
گفتنی است، از فروردین 1394، یحیی حساس یگانه، علی امانی و محسن قاسمی به عنوان اعضای هیئت تحریریه و پرویز روح صداقت به عنوان سردبیر مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) از سوی شورای عالی منصوب شدند. مدیر مسئولی مجله نیز همچون سالهای گذشته بر عهده مهدی تقوی است؛ و محسن قاسمی، با حفظ سمت به عنوان دبیرکل انجمن، مدیریت اجرایی مجله را بر عهده دارد.

 
نرم افزار حسابداری تیپ