روز دوشنبه مورخ 23 فروردین 1395، «آییننامه چگونگی تشکیل وظایف کارگروهها» موضوع بند (ت) ماده (34) اساسنامه (مصوب 23 تیر 1393) به تصویب شورای عالی انجمن رسید. مطابق این آیین نامه، هفت کارگروه «پذیرش و آزمون اعضاء»، «آموزش حرفهای»، «پژوهش»، «همایش»، «انتشارات»، «روابط عمومی و امور بینالملل»، و «مقررات و رهنمودها» در انجمن راه اندازی خواهد شد.

 

به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، از آن جا که مطابق بند (ت) ماده (34) اساسنامه (مصوب 23 تیر 1393) تصويب آيين ‏‏نامه‏ چگونگي تشکيل و وظايف کارگروه‏‏ ها از جمله وظايف و اختيارات شوراي عالي مقرر شده است، شورای عالی انجمن پس از بررسی پیشنویس تنظیمشده توسط کارگروهی متشکل از عبدالرضا تالانه، سعید جمشیدیفرد و اسفندیار گرشاسبی، نهایتاً در جلسه روز دوشنبه مورخ 23 فروردین 1395 «آییننامه چگونگی تشکیل وظایف کارگروهها» را به شرح زیر مورد تصویب قرار داد.

 

آیین نامه چگونگی تشکیل و وظایف کارگروه ها

 

تعاریف

ماده(1): اصطلاحات به کار رفته در این آیین نامه دارای معانی مشخص زیر هستند:

1.      انجمن:انجمن حسابداران خبره ایران

2.      اساسنامه:اساسنامه انجمن

3.      شورای عالی:شورای عالی انجمن

4.      کارگروه:کارگروه های موضوع بند(پ) ماده (24) اساسنامه

5.      اعضا:اعضای انجمن

 

کارگروه ها:

ماده(2): در راستای اجرای بند پ ماده 34 اساسنامه کارگروه های انجمن به شرح زیر تعیین می شود:

1.     پذیرش و آزمون اعضا

2.     آموزش حرفه ای

3.     پژوهش

4.     همایش

5.    انتشارات

6.    روابط عمومی و امور بین الملل

7. قوانین و مقررات و رهنمودها

 

تبصره(1): تشکیل کارگروه های دیگر پس از طرح و بررسی تصویب در شورای عالی بلامانع است.

تبصره (2): مجله حسابدار در چارچوب آیین نامه اختصاصی اداره می شود.

ماده (3):  رئیس هر یک از کارگروه ها توسط تصویب شواری عالی با حکم رئیس شورا منصوب خواهد شد.

تبصره(3): جبران خدمات انحصاری کارگروه ها (به جز عضو رابط شورای عالی)، به پیشنهاد عضو رابط و با تصویب شورای عالی قابل اجرا خواهد بود.

تبصره(4): برنامه سالانه هر کارگروه توسط رئیس کارگروه به شورای عالی پیشنهاد و پس از تصویب لازم الاجرا می باشد.

 

 

منشور کارگروه ها:

ماده(4): ضوابط مربوط به تشکیل و فعالیت هر یک از کارگروه ها مشتمل بر اهداف، وظایف، ساختار، نحوه تشکیل و اداره جلسه و .... در چارچوب منشور آن کارگروه مقرر می شود. منشور هر کارگروه پس از تصویب در شورای عالی لازم الاجرا خواهد بود.

 ماده(5): یک نسخه از مصوبات کارگروه به دبیرخانه ارسال می گردد.

این آیین نامه در 5 ماده و 4 تبصره تهیه و در جلسه مورخ 10/12/1394 شورای عالی به تصویب رسید.

 
نرم افزار حسابداری تیپ