روز دوشنبه مورخ 23 فروردین 1395، پس از تصویب «آییننامه چگونگی تشکیل وظایف کارگروهها» موضوع بند (ت) ماده (34) اساسنامه (مصوب 23 تیر 1393) رئیسان هر یک از کارگروههای هفتگانه انجمن شامل «پذیرش و آزمون اعضاء»، «آموزش حرفهای»، «پژوهش»، «همایش»، «انتشارات»، «روابط عمومی و امور بینالملل»، و «مقررات و رهنمودها» تعیین شدند، و با حکم رئیس شورای عالی انجمن، مامور اعلام اعضای پیشنهادی هر کارگروه و تدوین ضوابط تشکیل و فعالیت هر کارگروه شدند.
 
به گزارش انجمن حسابداران خبره ایران، در پنجمین جلسه شورای عالی انجمن که عصرگاه روز دوشنبه مورخ 23 فروردین 1395 در محل دبیرخانه انجمن برگزار شد، در اجرای ماده (3) «آییننامه چگونگی تشکیل وظایف کارگروهها» (مصوب همان جلسه شورای عالی) رئیسان هر یک از کارگروههای موضوع ماده (2) آییننامه به شرح زیر انتخاب شدند:
الف) مهدی سوادلو: رئیس کارگروه پذیرش و آزمون اعضاء
ب) عبدالرضا تالانه: رئیس کارگروه آموزش حرفهای
پ) یحیی حساس یگانه: رئیس کارگروه پژوهش
ت) رحمتاله صادقیان: رئیس کارگروه همایش
ث) سعید جمشیدیفرد: رئیس کارگروه انتشارات
ج) غلامحسین دوانی: رئیس کارگروه روابط عمومی و امور بینالملل
چ) اسفندیار گرشاسبی: رئیس کارگروه مقررات و رهنمودها
 
در پی این انتخاب، در اجرای ماده (3) آیین نامه مذکور، احکام رئیسان هر یک از کارگروه‎ها از سوی رحمت‎اله صادقیان، رئیس شورای عالی، صادر و به آنان ابلاغ شد. مطابق احکام صادره، از هر یک از رئیسان کارگروه‎ها خواسته شده است، در اجرای مفاد آییننامه مذکور، ضمن اعلام اعضای پیشنهادی کارگروه، ضوابط پیشنهادی برای تشکیل و فعالیت کارگروه مشتمل بر اهداف، وظایف، ساختار، نحوه تشکیل و اداره جلسات و دیگر ضوابط مورد نیاز را در قالب منشور کارگروه تدوین و برای بررسی و تصویب نهایی به شورای عالی ارائه کنند.


خبر مرتبط:
با تصویب «آییننامه چگونگی تشکیل وظایف کارگروهها» در شورای عالی انجمن: هفت کارگروه «پذیرش و آزمون اعضاء»، «آموزش حرفهای»، «پژوهش»، «همایش»، «انتشارات»، «روابط عمومی و امور بینالملل»، و «مقررات و رهنمودها» در انجمن راه اندازی خواهد شد

 
نرم افزار حسابداری تیپ