در شماره تیرماه مجله حسابدار (ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران) گزارش کامل سي و هفتمين همايش انجمن حسابداران خبرهي ايران با عنوان «اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم در عرصه عمل» منتشر شده است. این مجله از هفته دوم تیرماه از طریق ارسال پستی به نشانی اعضای انجمن و مشترکان مجله، و توزیع در روزنامه فروشیهای معتبر منتشر خواهد شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاعرسانی انجمن حسابداران خبره ایران، در دویست و نود و یکمین  شماره «حسابدار»، ماهنامه انجمن حسابداران خبره ایران مقالات و مطالب زیر را می‌خوانیم:

 

پیشخوان:

·        آراستن صورتهاي مالي به منظور نشان دادن سود براي سال جاري |مصطفي ديلمي پور

·        نقش بيبديل ماليات در توسعه اقتصادي و اجتماعي |غلامحسين دواني

 

نمای نزدیک:

سهشنبه يازدهم خردادماه، سالن همايشهاي رازي ميزبان سي و هفتمين همايش انجمن حسابداران خبره ايران با موضوع «اصلاحيه قانون مالياتهاي مستقيم در عرصه عمل» بود. در بخش نماي نزديک اين شمارهمتن سخنرانيهاي ارائهشده در همايش را به شرح زیر ميخوانيم:

·        بايد حوزهي اشتراک همکاران مالياتي و حسابداران را افزايش دهيم |رحمت اله صادقيان

·       بر کيفيت مباحث تمرکز کرديم |سعيد جمشيديفرد

·       ماليات و بازار سرمايه با تأکيد بر تجديد ارزيابي داراييها و استانداردهاي بينالمللي گزارشگري مالي IFRS|حسن اميري

·       محورها و فرايند اصلاح قانون مالياتهاي مستقيم |سعيد توتونچي

·       ماليات اشخاص خارجي |احمد غفارزاده

·       رسيدگي به تراکنشهاي بانکي مشکوک |علي رستمپور

·       معافيتهاي مالياتي |محمد برزگري

·       جرم مالياتي |تاجمير رياحي

·       ماليات املاک و مستغلات |احمد زماني

 

نظرگاه:

·        شاخصهاي مديريت ريسک نقدينگي در بانکها |علي جعفرپور مقدم

·        مدل ريسك كنترلهاي داخلي |گردآوري و ترجمه: عليرضا آقائي قهي

·        نقش حسابرسي داخلي در تسهيل امور کميتهي حسابرسي |گردآوري و ترجمه: ريحانه احمدي

 

فراسوی مرزها:

·        خبرهايي از جهان حسابداري|امير معنوي مقدم

  

اخبار انجمن:

·        اعضای جدید

·        حسابداران مستقل

·        موسسات حسابرسی

·        اشتراک مجله

 

علاقهمندان میتوانند تصویر روی جلد، شناسنامه، و فهرست مطالب این شماره را از این پیوند دریافت کنند.


 

 
نرم افزار حسابداری تیپ