مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) پس از ماه‎ها پیگیری مستمر و دلسوزانه موفق به کسب گواهینامه تایید صلاحیت امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور برای برگزاری دورههای آموزشی ویژه کارکنان دستگاههای دولتی شد.

 

به گزارش پایگاه اطلاع‎رسانی انجمن حسابداران خبره ایران، گواهینامه تایید صلاحیت مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) برای برگزاری دوره‎های آموزشی ویژه کارکنان دستگاه‎های دولتی در اجرای تبصره ماده (59) قانون مدیریت خدمات کشوری توسط عمران رمضانی اردی سرپرست امور آموزش و بهسازی نیروی انسانی سازمان اداری و استخدامی کشور صادر شده است. گواهینامه صادر شده از زمان صدور به مدت هجده ماه معتبر خواهد بود و تمدید آن منوط به بررسی کمیت و کیفیت و حسن اجرای آموزش‎های ارائه شده بر اساس ضوابط و مقررات ابلاغی خواهد بود.

 

گفتنی است، طبق ماده (59) قانون مدیریت خدمات کشوری، دستگاههای اجرایی مکلفند با رعایت مقررات این قانون و نظام آموزش کارمندان دولت، برنامههای آموزشی کارمندان خود را تدوین نمایند.مطلبق تبصره ذیل این ماده، دستگاههای اجرایی میتوانند در قالب برنامههای آموزشی مصوب برای اجرای دورههای آموزشی مورد نیاز خود با دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی انعقاد قرارداد نمایند. همچنین دستگاههای مزبور میتوانند کلیه مراحل طراحی، اجرا و ارزشیابی دورهها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی خود را به مؤسسات و مراکز آموزشی و پژوهشی دولتی و غیردولتی که صلاحیت فنی و تخصصی آنها به تأیید سازمان رسیده باشد، واگذار نمایند.

 

با توجه به مفاد قانونی فوق و در پی اخذ گواهینامه تایید صلاحیت سازمان اداری و استخدامی کشور، مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT) از این پس مجاز به ارائه خدمات آموزشی در کلیه مراحل طراحی، اجرا و ارزشیابی دورهها و فعالیتهای آموزشی و پژوهشی دستگاههای اجرایی دولتی خواهد بود.

 

شورای عالی، دبیرکل و کارکنان انجمن حسابداران خبره ایران ضمن تبریک صمیمانه کسب این گواهینامه تایید صلاحیت ارزشمند به شورای مدیریت، مدیر اجرایی، و کارکنان خدمتگزار مرکز آموزش حسابداران خبره (PACT)، آرزوی توفیق روزافزون در این عرصه خدمتگزاری جدید دارند.

 
نرم افزار حسابداری تیپ