دوشنبه 21 بهمن 1392، در ادامه دومین جلسه شورای عالی، ابوالقاسم فخاریان (رئیس) برنامه خود برای یک سال آینده را برای اعضای شورای عالی تبیین کرد.
 

در این راستا، در ارتباط با مجله حسابدار مقرر شد پس از تعیین اعضای جدید شورای سیاستگذاری گزارشی از وضعیت فعلی و وضعیت مطلوب مجله به شورای عالی ارائه شود.

 
نرم افزار حسابداری تیپ