دوشنبه 21 بهمن 1392، در ادامه دومین جلسه شورای عالی، ابوالقاسم فخاریان (رئیس) برنامه خود برای یک سال آینده را برای اعضای شورای عالی تبیین کرد.
 

در این راستا، در ارتباط با توسعه روابط انجمن با نهادهای داخلی نیز مقرر شد اعضای شورای عالی پیشنهادها و راهکارهای خود را برای بحث و بررسی در جلسات آینده شورای عالی به دبیرخانه انجمن ارائه کنند. همچنین، مقرر شد انجمن و شورای عالی مشارکت فعالتری در رویدادهای حرفه‎ای داخلی داشته باشد.

 
نرم افزار حسابداری تیپ