دوشنبه 21 بهمن 1392، در ادامه دومین جلسه شورای عالی، ابوالقاسم فخاریان (رئیس) برنامه خود برای یک سال آینده را برای اعضای شورای عالی تبیین کرد.
 

در این راستا، در ارتباط با بهبود وضعیت فیزیکی دبیرخانه انجمن مقرر شد یک گروه کاری (task force) متشکل از، اسفندیار گرشاسبی، فرزام زمانی، و محسن قاسمی (دبیرکل) مسئول بررسی گزینه های مختلف برای جابجایی محل دبیرخانه انجمن و مرکز آموزش حسابداران خبره و تمرکز این دو در یک محل واحد شوند و گزارشی از نتایج پیگیری این گروه کاری به شورای عالی ارائه شود.

 
نرم افزار حسابداری تیپ