دوشنبه 21 بهمن 1392، در ادامه دومین جلسه شورای عالی، ابوالقاسم فخاریان (رئیس) برنامه خود برای یک سال آینده را برای اعضای شورای عالی تبیین کرد.
 

در این راستا، در ارتباط با توسعه جغرافیایی انجمن در سطح کشور، با توجه به مباحث مقدماتی مطرح شده در شورای عالی قبلی، شهریار دیلم صالحی و محمدحسن سعادتیان فریور مامور شدند تا ضمن بررسی تکمیلی گزارشی به جلسات آینده ارائه کنند.

 
نرم افزار حسابداری تیپ