دوشنبه 21 بهمن 1392، در ادامه دومین جلسه شورای عالی، ابوالقاسم فخاریان (رئیس) برنامه خود برای یک سال آینده را برای اعضای شورای عالی تبیین کرد.
 

در این راستا، در ارتباط با اعطای عضویت افتخاری به افراد برجسته علمی و حرفه‎ای در چارچوب ضوابط اساسنامه انجمن مقرر شد اعضای شورای عالی افراد پیشنهادی خود را برای بحث و بررسی در جلسات آینده به دبیرخانه انجمن معرفی کنند.

 
نرم افزار حسابداری تیپ