دوشنبه 21 بهمن 1392، در ادامه دومین جلسه شورای عالی، ابوالقاسم فخاریان (رئیس) برنامه خود برای یک سال آینده را برای اعضای شورای عالی تبیین کرد.
 

در این راستا، در ارتباط با افزایش انگیزه حسابداران حرفه ‎ای برای عضویت در انجمن و ارتقای سطح رضایتمندی اعضای فعلی مقرر شد اعضای شورای عالی پیشنهادها و راهکارهای خود را برای بحث و بررسی در جلسات آینده به دبیرخانه انجمن ارائه کنند. در این راستا، موارد زیر از جمله پیشنهادهای مطرح در این جلسه بود: الف) توجه بیشتر به ارائه خدمات آموزشی کاربردی به اعضا؛ ب) پاسخ دادن به پرسشهای حرفه‎ای اعضا؛ و پ) تشکیل کمیته ای برای پیگیری امور رفاهی اعضا (در این ارتباط مقرر شد فهرستی از خدمات قابل ارائه به اعضا توسط دبیرکل تنظیم و به شورای عالی ارائه شود)  

 
نرم افزار حسابداری تیپ