دوشنبه 21 بهمن 1392، در ادامه دومین جلسه شورای عالی، ابوالقاسم فخاریان (رئیس) برنامه خود برای یک سال آینده را برای اعضای شورای عالی تبیین کرد.
 

در این راستا، در ارتباط با توسعه روابط انجمن با نهادهای بین‎ المللی و منطقه ای به عباس شجاعی ماموریت داده شد تا، ضمن راه ‎اندازی کمیته ‎ای به همین منظور و پیشنهاد اعضای کمیته به شورای عالی، پتانسیل‎ های موجود برای برقراری ارتباطات اثربخش تر و مشارکت فعال در نهادهای بین ‎المللی و منطقه ‎ای بررسی شود و پیش‎ نویس برنامه انجمن در این ارتباط توسط کمیته یادشده تهیه و به جلسات آینده شورای عالی ارائه شود. همچنین، مقرر شد از سوی ابوالقاسم فخاریان، به عنوان رئیس شورای عالی، عباس شجاعی به عنوان نماینده انجمن در امور بین‎ الملل به فدراسیون بین‎المللی حسابداران (ایفک) معرفی شود.

 
نرم افزار حسابداری تیپ